Drukuj

Zambrów na Rowery Szlakiem Bitwy o Zambrów


Dnia 10 września br. o godzinie 10.00 odbył się  ostatni rajd rowerowy w tym roku z cyklu „Zambrów na Rowery 2022”. Tym razem rowerzyści wybrali się na przejażdżkę szlakiem Bitwy o Zambrów. Trasę o długości 28km została pokonana przez uczestników rajdu w cztery godziny, zatrzymując się po drodze przy ośmiu  tablicach pamiątkowych:

 1. Przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zambrowie ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
 2. Parking przy nauce jazdy O.S.K. Kujawa  ul. Łomżyńska 103
 3. W miejscowości Śledzie
 4. Przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Zakrzewie
 5. W miejscowości Sędziwuje
 6. Na Cmentarzu Parafialnym w Zambrowie ul. Ostrowska 27
 7. Przy pomniku poległych 11 września 1939 r. w bitwie pod Wądołkami
 8. Na ścianie budynku byłego ZZPB ZAMTEX przy ul. Aleja Wojska Polskiego 27A

Na dłuższą przerwę rowerzyści zatrzymali się przy pomniku poległych 11 września 1939r. w bitwie pod Wądołkami. Tam czekała na nich grupa rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Historycznego im.71. Pułku Piechoty. W ciągu godziny kolarze usłyszeli skróconą historię o walkach prowadzonych przez oddział piechoty 71. Pułku Piechoty oraz zapoznali się z umundurowaniem tych jednostek.

Organizatorem rajdów „Zambrów na Rowery” jest Burmistrz Miasta Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe SPORTEAM.

Trasa (mapy.cz) – LINK

Marcin Maciejewski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility