Drukuj

Zambrów upamiętnił 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920r.

100 lat minęło od pamiętnej Bitwy Warszawskiej mającej miejsce w 1920 roku. Zambrów również wpisał się w karty historii pamiętnych wydarzeń sierpniowych. Aby godnie uczcić pamięć wszystkich poległych żołnierzy i ludności cywilnej w naszym mieście odbyły się uroczystości o charakterze patriotycznym.

7-ego sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbył się koncert pt. „Mój Dom Polska”. Na scenie wystąpili soliści: Krzysztof Gwiazd i Danuta Błażejczyk, którzy wykonali wiązankę pieśni żołnierskich.

 14-ego sierpnia miał miejsce wykład dr. hab. Krzysztofa Sychowicza pt. „Wojna polsko – bolszewicka 1920 na ziemi łomżyńskiej”. Prelegent omówił szczegółowo przebieg walk zarówno w czasie odwrotu wojsk polskich w lipcu i sierpniu, jak również kontrofensywy w sierpniu 1920 roku na terenach ziemi łomżyńskiej.

15-ego sierpnia Przewodniczący Rady Miasta Zambrów Jacek Olszewski przekazał tablicę pamiątkową ufundowaną przez Prezydenta RP na ręce Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury Marty Konopka z przeznaczeniem do siedziby Regionalnej Izby Historycznej w Zambrowie.  W czasie uroczystości odegrany został hymn państwowy przez kwartet dęty z Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Zambrowie. Głos zabrał także Poseł na Sejm RP Lech Antoni Kołakowski. Tego dnia miał miejsce również wykład dr. hab. Macieja Karczewskiego pt. „Miejsce pamięci wojny polsko – bolszewickiej na ziemi łomżyńskiej”. W czasie wykładu wymienione zostały mogiły i cmentarze wojenne, pomniki ku czci poległy oraz inne formy, które na terenie powiatu zambrowskiego związane są z I wojną światową, wojną polsko-bolszewicką, a także z II wojną światową.

16-ego sierpnia odbyła się msza święta w kościele p.w. Ducha Świętego w Zambrowie, której przewodniczył proboszcz parafii ks. kan. Jarosław Olszewski. Tuż po mszy zebrani mieli okazję wysłuchać koncertu w wykonaniu Grzegorza Witkowskiego i Cezarego Karwowskiego. W programie znalazły się utwory G. F. Haendla, J. S. Bacha, F. Schuberta, E. Morricone, G. Caccini, F. Chopina, T.  Albinoniego oraz M. K. Ogińskiego. Uroczystości zakończyły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Oficera II Rzeczypospolitej w Zambrowie przez przedstawicieli władz samorządowych, instytucji kulturowych z Miasta Zambrów i Gminy Zambrów.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility