Drukuj

W hołdzie bohaterom bitwy o Zambrów we wrześniu 1939r.

81 lat temu 71. Pułk Piechoty stoczył krwawą bitwę o Zambrów z wrogimi wojskami Wermachtu. Co roku czcimy pamięć wszystkich poległych bohaterów we września 1939 roku.

Tegoroczne obchody Bitwy o Zambrów zaingerowała msza święta, która odbyła się 13 września br. w kościele pw. Ducha Świętego w Zambrowie. Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. Jarosław Olszewski przy udziale przedstawicieli władz samorządowych, partii politycznych, straży pożarnej, kombatantów i Sybiraków, synów zmarłego kpt. Władysława Dąbrowskiego oraz mieszkańców miasta. Oprawę muzyczną podczas mszy zapewniła Miejska Młodzieżowa Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Krzysztofa Witkowskiego.

Dalsza część uroczystości miała miejsca pod pomnikiem 71. Pułku Piechoty mieszczący się przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. Z uwagi na panującą pandemię ta część obchodów miała skromny charakter. Okolicznościowe wieńce i kwiaty złożyły przybyłe delegacje.

Wartę honorową pod pomnikiem zaciągnęli harcerze z 8. Zambrowskiej Drużyny Harcerskiej „Siedem Ogni”.

Przypominamy iż w ramach obchodów 81. rocznicy Bitwy o Zambrów organizowanych przez Burmistrza Miasta Zambrów i Wójta Gminy Zambrów zaplanowano jeszcze jedno wydarzenie. 18 września br. w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie odbędą się prelekcje historyczne dr Tomasza Wesołowskiego – „Przełamanie linii Narwi i bitwa o Zambrów – tło operacyjne”, Jarosław Strenkowskiego – „udział improwizowanych pododdziałów 33. Pułku Piechoty w bitwie o Zambrów” oraz promocja książki J. Strenkowskiego pt. „Bitwa o Zambrów. Walki odwrotowe 18. DP w dniu 11 września 1939r.

Zapisy na prelekcje pod numerem telefonu 86 271 27 99. Ilość miejsc ograniczona.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility