Drukuj

Zambrowianin Tomasz Kil ukończył prestiżowe zawody triathlonowe IRONMAN GDYNIA 2022

IRONMAN Gdynia Poland to najważniejsza impreza triathlonowa w Polsce.

Triathlon jest to sport, który łączy umiejętności pływania, jazdy na rowerze oraz biegania jednym ciągiem. W zawodach startuje co roku około 4 tysięcy sportowców z kilkudziesięciu krajów świata. Gdynia po raz kolejny zaprosiła do siebie triathlonistów z całej Polski i świata.

Długość trasy jest imponująca: pływanie 3,8 km, rower  180 km, bieg  42,2 km! Tradycyjnie, można było też rywalizować na dystansie o połowę krótszym.

Zambrowianin Tomasz Kil ukończył prestiżowe, bardzo wymagające zawody triathlonowe spod szyldu IRONMAN na dystansie długim, które odbyły się 07.08.2022 w Gdyni.

Trasa rowerowa prowadziła przez zielone lasy, letnie pola i wymagające świetnej kondycji kaszubskie pagórki (ponad 2000m przewyższenia), natomiast bieg odbył się głównymi ulicami i nadmorskimi bulwarami Gdyni.

Pan Tomasz Kil ma za sobą kilka lat startów w zawodach triathlonowych na różnych dystansach. Ostatni rok intensywnych treningów pozwolił na osiągnięcie celu jakim było ukończenie zawodów IRONMAN GDYNIA i usłyszenie na mecie magicznego okrzyku spikera: YOU ARE AN IRONMAN!!! Jak powiedział sam zawodnik „Droga do celu jest dla mnie ważniejsza niż sam cel”.

Wyniki jakie osiągnął pan Tomasz:

– pływanie 1:30:28

– jazda rowerem 6:56:43

– bieg 4:54:47

Czas całkowity 13:37:19

Marcin Maciejewski

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility