Drukuj

24 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2017”.

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów. Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 18 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”.

Laureaci byli wybierani podczas 7 – dniowego głosowania on-line na stronie zambrowskiezubry.pl. Jedynym wyjątkiem w kategorii „Najlepszy uczeń” decyzję o przyznaniu nagrody podjęła kapituła powoływana co roku przez Burmistrza Miasta Zambrów.

W tym roku laureata nagrody Grand Prix Publiczności wybrała publiczność obecna na uroczystości głosując on – line do końca części oficjalnej gali. Laureatem w tej kategorii została Anna Bujko – nauczycielka dyplomowana plastyki i techniki, koordynator Szkolnego Klubu Wolontariatu.

Również tego wieczoru Burmistrz Miasta Zambrów przyznał wyróżnienie specjalne dla osoby która przyczyniła się do promocji miasta Zambrów poprzez naukę. Wyróżnienie odebrała dr hab. Ewa Glińska, która 20 grudnia 2017 roku otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu.

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2017”:

 1. Kategoria Najlepszy reportaż promujący Miasto Zambrów

„ZŁOTY ŻUBR” Redakcja Zambrowskiego Portalu Internetowego zambrow.org – STALAG 130 w Zambrowie – historia włoskiego jeńca

 1. Kategoria Najlepsza fotografia Miasta Zambrów

„ZŁOTY ŻUBR” Tadeusz Krassowski „Wschodzący dzień”

 1. Kategoria Wydarzenie roku

„ZŁOTY ŻUBR” Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie – koncert „Czar Świąt”

„SREBRNY ŻUBR” Mazowiecko-Podlaski Klub Karate – VII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai

„BRĄZOWY ŻUBR” Zambrowski Klub Karate KYOKUSHIN – Ogólnopolski Turniej Rodzinny w Karate Kyokushin z okazji Dnia Niepodległości

 1. Kategoria Osobowość roku

„ZŁOTY ŻUBR” Natalia Wojciechowska

 1. Kategoria Przedsiębiorca roku

„ZŁOTY ŻUBR” ex equo:

Michał Godlewski – właściciel firmy MONOLIT 

Krzysztof Rokicki -właściciel EUROMAX Zakład Produkcyjny w Zambrowie

 1. Kategoria Najlepszy Nauczyciel

„ZŁOTY ŻUBR” Grażyna Wyszyńska

 1. Kategoria Najlepszy Uczeń

Szkoły Ponadgimnazjalne – „ZŁOTY ŻUBR” Ida Milewska

Szkoły Gimnazjalne – „ZŁOTY ŻUBR” Maja Dmochowska

Szkoły Podstawowe – „ZŁOTY ŻUBR” Jan Eugeniusz Saniewski

 1. Kategoria Najlepszy Sportowiec
 • „ZŁOTY ŻUBR” Drużyna Lekkoatletyczna Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie

Tuż po nagrodzeniu laureatów wolontariuszki ze sztabu WOŚP przy Miejskim Gimnazjum nr 1 w Zambrowie podsumowały 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który odbył się w dniach 13-14.01.2018r. w Zambrowie.

Na zakończenie tegorocznej gali “Zambrowskich Żubrów” wystąpił zespół Poparzeni Kawą Trzy.

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility