Drukuj

29.02.2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podczas uroczystej gali rozdano doroczne nagrody Burmistrza Miasta Zambrów „Zambrowskie Żubry 2019”.

Zambrowskie Żubry to nagroda Burmistrza Miasta Zambrów przyznawana za szczególne osiągnięcia na różnych płaszczyznach życia. „To wyróżnienie tych, którzy poprzez swoje działania, pasje i chęci promują Zambrów” – Burmistrz Kazimierz Dąbrowski.

Pierwsza edycja tego wyjątkowego wydarzenia miała miejsce w roku 2001. Była to już 20 gala rozdania nagród Burmistrza Miasta „Zambrowskie Żubry”.

W tym roku zgodnie z nowo podjętym Zarządzeniem, nominacje do nagrody można było składać w 4 kategoriach:

1) Przedsiębiorca roku;

2) Wydarzenie roku;

3) Osobowość roku;

4) Najlepszy nauczyciel.

Wyboru laureatów dokonał Burmistrz Miasta Zambrów Kazimierz Dąbrowski.

Również tego wieczoru Burmistrz Miasta Zambrów przyznał wyróżnienie specjalne za zaangażowanie i pracę osób, które obradowały 10 razy lub więcej w kapitule. Wyróżnienie odebrali:

– Anna Wiśniewska – emerytowana Sekretarz Miasta Zambrów,

– Zyta Brysacz – emerytowana nauczycielka,

– Zbigniew Korzeniowski – Prezes Zambrowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, radny Rady Miasta Zambrów,

– Sławomir Skrzypkowski – emerytowany Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Kolejne wyróżnienie za zaangażowanie w organizację Pierwszej Parady Dyrygentów i Zambrowskiego Kociołka oraz znaczące wsparcie finansowe tych wydarzeń otrzymali Starosta Powiatu Zambrowskiego i Rada Powiatu Zambrowskiego.

Oto lista laureatów nagrody „Zambrowskie Żubry 2019”:

Kategoria Przedsiębiorca roku

„ZŁOTY ŻUBR” Fitness Trading Robert Szulborski

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE w kategorii Przedsiębiorca Roku otrzymał Bank Spółdzielczy w Zambrowie

Kategoria Wydarzenie roku

„ZŁOTY ŻUBR” Zambrowski Klub Karate  Kyokushin za V Międzynarodowy Turniej Karate Kyokushin o Puchar Burmistrza Miasta Zambrów

„SREBRNY ŻUBR” Miejski Ośrodek Kultury za I Międzynarodową Paradę Dyrygentów Orkiestr Dętych 2019

„BRĄZOWY ŻUBR” Mazowiecko-Podlaski Klub Karate za IX Międzynarodowe Mistrzostwa Polski International Budokai

Kategoria Osobowość roku

„ZŁOTY ŻUBR” Małgorzata Trocha

Kategoria Najlepszy Nauczyciel

„ZŁOTY ŻUBR” Leszek Chodkiewicz

Tradycyjnie tuż po nagrodzeniu laureatów wolontariuszki Sztabu WOŚP przy Miejskim Ośrodku Kultury w Zambrowie podsumowały 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dziękując sponsorom i mieszkańcom za udział w tegorocznej zbiórce.

Na zakończenie tegorocznej gali „Zambrowskie Żubry 2019” odbył się koncert tenorów nowej generacji TRE VOCI.

Marzena Gołębiewska

Justyna Włodkowska – Kurpiewska

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility