Drukuj

ZAMBRÓW NA ROWERY 2022 – Góra Królowej Bony

Miasto Zambrów oraz Stowarzyszenie Sportowe Sporteam zapraszają wszystkich miłośników rowerowych wypraw na tegoroczną edycję „ZAMBRÓW NA ROWERY”.

Koleiny rajd z Zambrowa do Góry Królowej Bony odbędzie się w niedzielę 5 czerwca, start o godz. 10.00 tradycyjnie z targowicy miejskiej w Zambrowie przy ulicy Wyszyńskiego. Długość trasy ok. 50 km.  Powrót ok. godz. 16.00.

Trasa przejazdu : m. Zambrów, przejazd ulicami: 71 Pułku Piechoty, (Rondo Podpułkownika Adama Zbijewskiego), Papieża Jana Pawła II, (Rondo Zesłańców Sybiru), Generała Józefa Bema, (Rondo Książąt Mazowieckich), Rotmistrza Witolda Pileckiego, przekroczenie S8 (wiadukt), m. Kolonia Cieciorki, m. Cieciorki, m. Koziki-Jałbrzyków Stok, m. Konopki-Jałbrzyków Stok, m. Pęsy-Lipno, m. Gać, m. Pniewo, m. Rybno, m. Siemień Nadrzeczny, m. Stara Łomża nad Rzeką (Góra Królowej Bony)

Powrót: m. Stara Łomża nad Rzeką (Góra Królowej Bony), m. Siemień Nadrzeczny, m. Siemień-Rowy, m. Nowe Wyrzyki, m. Puchały, m. Milewo, m. Konopki-Jałbrzyków Stok, m. Koziki-Jałbrzyków Stok, m. Cieciorki, m. Cieciorki Kolonia, przekroczenie S8 (wiadukt) m. Zambrów, ul: Rotmistrza Witolda Pileckiego, Świerkowa – zakończenie trasy.

Prosimy zabrać ze sobą: kask, kamizelkę lub odzież odblaskową, dętkę, itp. oraz sprawdzić stan techniczny roweru.

Organizator zapewnia wodę oraz ciepły posiłek w miejscowości docelowej.

Poniżej tegoroczny harmonogram:

Rajdy krótkie ok. 50 km w obie strony

 • 8 maja- Czerwony Bór
 • 5 czerwca – Góra Królowej Bony
 • 3 lipca – Wysokie Mazowieckie
 • 7 sierpnia – Rutki

Rajd długi ponad 100 km w obie strony 

 • 4 września – Kurowo/Waniewo

Pozostałe imprezy rowerowe

 • 04 czerwca – Wyścigi Kolarskie z okazji Dnia Dziecka
 • 19 czerwca – VII Maraton Szosowy
 • 10 września – Rajd szlakiem Bitwy o Zambrów
 • 13 sierpnia – Pielgrzymka do Hodyszewa

Prosimy wszystkich zainteresowanych o zapoznanie się z regulaminem wyjazdów zamieszczonym poniżej:

ZAMBRÓW NA ROWERY 2022 – Regulamin

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility