Zaproszenie do składania ankiet dotyczących budowy lub rozbudowy magazynów energii elektrycznej w mieście Zambrów


Szanowni Państwo,

Miasto Zambrów planuje złożyć projekt do dofinansowania ze środków programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Działanie 2.4 Energia odnawialna, typ – Budowa lub rozbudowa magazynów energii elektrycznej oraz magazynów ciepła poprawiających sprawność wykorzystania energii OZE), w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać grant na budowę lub rozbudowę magazynów energii elektrycznej poprawiających sprawność wykorzystania z OZE. Nabór ankiet będzie prowadzony w celu zbadania potrzeb mieszkańców Miasta Zambrowa w zakresie potencjalnej możliwości montażu przedmiotowych magazynów  oraz zebrania informacji niezbędnych do opracowania wniosku o dofinansowanie realizacji ww. projektu grantowego.

Ankieta do pobrania znajduje się w załączniku do niniejszej informacji, ponadto druki ankiety dostępne są w Urzędzie Miasta Zambrów w sekretariacie pok. 225 oraz w pok. 218.

Szczegółowe informacje

Warunki dotyczące projektu grantowego:

 1. W ramach projektu Miasta Zambrów, grant może zostać przeznaczony na montaż magazynów energii elektrycznej, z zastrzeżeniem, iż magazynowana energia powinna zostać wytworzona z odnawialnego źródła energii. Grant nie może być przeznaczony na sfinansowanie inwestycji polegającej na montażu instalacji OZE.
 2. Grantobiorcą nie może być podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich, na podstawie art. 207 ustawy o finansach publicznych.
 3. Dofinansowanie w formie grantu może być udzielone na przedsięwzięcia, które
  nie zostały zakończone (faktury przedstawione do rozliczenia przez Grantobiorcę muszą być wystawione po podpisaniu Umowy o powierzenie grantu pomiędzy Grantobiorcą i beneficjentem projektu grantowego).

Warunki dotyczące realizacji projektu:

 1. Pojemność magazynów energii elektrycznej powinna być dostosowana do produkcji energii elektrycznej w urządzeniach OZE.
 2. Energia gromadzona w magazynie energii elektrycznej powinna być przeznaczona wyłącznie na własne potrzeby mieszkańców (Grantobiorców).
 3. Nie ma możliwości montażu magazynu energii elektrycznej w budynku mieszkalnym, w którym faktycznie/ fizycznie prowadzona jest działalność gospodarcza, nawet
  w przypadku, gdy dokonano montażu dwóch liczników przeznaczonych do pomiaru energii zużywanej na potrzeby części mieszkalnej, jak i związanej z prowadzoną działalnością. W przypadku, gdy na jednej nieruchomości (posesja, działka, siedlisko etc.) prowadzona jest dodatkowo działalność gospodarcza lub działalność rolnicza,
  lecz w budynku innym niż budynek mieszkalny (garaż, stodoła, budynki inwentarskie itp.) możliwe jest dofinansowanie tylko w przypadku, gdy całość magazynowanej energii będzie przeznaczona na potrzeby bytowe mieszkańców. Niniejszy warunek powinien być spełniony także w okresie trwałości projektu.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach naboru obejmuje m.in.:

Wydatki poniesione na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej – grantem mogą zostać objęte:

 1. magazyny energii elektrycznej dostosowane do ilości energii elektrycznej produkowanej w instalacji fotowoltaicznej, a więc których pojemność nie jest wyższa od produkcji energii elektrycznej w posiadanej instalacji fotowoltaicznej,
 2. inwertery umożliwiające podłączenie magazynu energii, o ile posiadana instalacja fotowoltaiczna nie jest wyposażona w taki inwerter.

Maksymalne wartości kosztów kwalifikowalnych w ramach naboru:

Magazyn energii elektrycznej – cena za zakup i montaż magazynu – za każdą 1 kWh pojemności nie może przekroczyć 6 tys. zł;

Poziom dofinansowania:

Planowany poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowalnych.

Zapraszam wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie do wypełnienia i złożenia ankiety. Wypełnioną i podpisaną, przez właściciela/ współwłaściciela nieruchomości, ankietę należy dostarczyć w wersji papierowej do sekretariatu Urzędu Miasta Zambrów,
przy ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów w terminie do 06.10.2023 r.

Informacje dotyczące ogłoszonego naboru dostępne się pod linkiem:

https://funduszeuepodlaskie.eu/pl/jak_skorzystac_z_programu/zobacz_ogloszenia_i_wyniki_na_1/dzialanie-18.html

Accessibility