Drukuj

Zbiórka elektroodpadów w zambrowskiej CZWÓRCE

Zespół ekologiczny „Energetycznie nakręceni” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Zambrowie serdecznie zaprasza całą społeczność lokalną do zbiórki elektroodpadów, czyli zużytego lub niepotrzebnego sprzętu elektrycznego lub elektronicznego. Można  je już przynosić do szkoły (sprzęt wielkości max. telewizora) i zostawić u woźnego. Jeśli ktoś posiada elektroodpady o dużych gabarytach typu: pralki, lodówki prosimy kontaktować się z osobami pod numerem telefonów: 605112123 lub 696014177 w godzinach od 8.00 do 18.00 w celu omówienia szczegółów dowozu (dogodna lokalizacja  w obrębie Zambrowa).

Natomiast każdy rodzaj sprzętu elektrycznego i elektronicznego można dostarczyć do szkoły w dniu 22 kwietnia 2022 r. (piątek) w godz. 8.00-15.00.  W tym dniu na parkingu szkolnym stanie specjalny samochód, do którego będzie można oddać elektroodpady. Czekamy także na zużyte baterie i akumulatory.

Ostateczny termin zbiórki to: 22.04.2022.   

Już po raz kolejny nasza szkoła bierze udział w ogólnopolskim konkursie „Dobre Rady na Elektroodpady – Oddaj Mnie w Dobre Ręce”. Organizatorem konkursu jest firma Auraeko – Organizacja Odzysku Sprzętu Elektronicznego w Warszawie pod patronatem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.  Cel przedsięwzięcia to propagowanie właściwych postaw proekologicznych oraz wzrost świadomości i umiejętności zmniejszania negatywnego wpływu ZSEE (zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego) oraz zużytych baterii i akumulatorów na środowisko.

Nasze działania w ramach tego konkursu zostały objęte honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zambrów.

Co to są elektroodpady? Są to zużyte lub niepotrzebne sprzęty elektryczne i elektroniczne, np.: sprzęt IT (laptopy, komputery), sprzęt audiowizualny (kamery, telewizory, radia), urządzenia gospodarstwa domowego (pralki, lodówki, zmywarki, czajniki elektryczne, żelazka),  narzędzia elektryczne (maszyny do szycia, kosiarki). Dlaczego są one tak niebezpieczne? Urządzenia te  zawierają groźne dla człowieka i zwierząt substancje np. kadm, rtęć, freon czy azbest. W związku z powyższym należy pamiętać, że absolutnie nie wolno wyrzucać ich do zwykłego kosza na śmieci. Są wyznaczone miejsca i czas przyjmowania niebezpiecznych odpadów i tam należy je bezpłatnie oddawać.  Natomiast po obróbce w specjalistycznych firmach ich części mogą być wykorzystane w przyszłości.

Właśnie nadarza się wspaniała okazja pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

Nasze działania skierowane do całego społeczeństwa są o tyle ważne, że część z nas nie oddaje zużytego sprzętu do punktów zbiórki, tylko chowa np. do piwnicy. Taka postawa ludzi  sprawia, że ciągle jest nam trudno osiągnąć ich odpowiedni poziom zbierania w skali roku na mieszkańca – czyli 4 kg, co w skali kraju daje wartość 152 560 ton.

                                               

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility