Zmiany w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy


 1. Od dnia 28.01.2023r. obywatel Ukrainy w terminie 30 dni od dnia przybycia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, składa do gminy wniosek o nadanie numeru PESEL. Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL w ww. terminie będzie skutkowało uznaniem dalszego pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP za legalny;
 2. Wojewoda oraz jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne podmioty, oceniają możliwość partycypacji w kosztach pomocy osób znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy.

Przydatne strony internetowe:

https://www.gov.pl/web/ua 
https://www.gov.pl/web/granica – informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w j. ukrańskim)
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk – dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234 (j. rosyjski) (informacje o ofertach pracy, o pomocy urzędów pracy)
https://oferty.praca.gov.pl/ – baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim)
https://eures.praca.gov.pl – baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na j. ukraiński)


aplikacja ePraca (w j. polskim)

Zmiany dotyczące zakwaterowania po nowelizacji 13 stycznia 2023 r. ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium

Nowelizacja zmienia zasady udzielania pomocy w ramach tzw. zakwaterowania zbiorowego o regulacje wprowadzające partycypację obywateli Ukrainy w kosztach wyżywienia i zakwaterowania oraz określające maksymalny okres świadczenia pomocy.

 1. Wojewoda, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty publiczne oraz podmioty mogą zapewnić pomoc, nie dłużej niż przez 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązuje od 1 marca 2023 r.
 2. Po upływie 120 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wojewoda oraz podmioty określone wyżej mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 50% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 40 zł za osobę dziennie. Równowartość 50% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia. Obowiązuje zbiorowego dla obywateli Ukrainy.
  Obowiązuje od 1 marca 2023 r.
 3. Po upływie 180 dni od dnia pierwszego wjazdu obywatela Ukrainy na terytorium RP wojewoda oraz podmioty określone w pkt 1 mogą zapewnić pomoc, w przypadku posiadania przez obywatela Ukrainy numeru PESEL oraz pokrycia przez niego, z góry, 75% kosztów tej pomocy, nie więcej niż 60 zł za osobę dziennie. Równowartość 75% kosztów pomocy obywatel Ukrainy uiszcza podmiotom realizującym na rzecz wojewody oraz podmiotów usługi w zakresie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego dla obywateli Ukrainy.
  Obowiązuje od 1 maja 2023 r.

Katalog osób, do których nie będą miały zastosowania ww. zasady:

 • posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób nie-pełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100 i 173);
 • ukończyli:
  a) w przypadku kobiet – 60 rok życia,
  b) w przypadku mężczyzn – 65 rok życia;
   są kobietami w ciąży lub osobami wychowującymi dziecko do 12 m. życia;
   samotnie sprawują na terytorium RP opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
   są małoletnimi;
   znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, uniemożliwiającej ich udział w kosztach pomocy
   osób sprawujących opiekę nad osobami posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
   opiekunów tymczasowych ustanowionych dla małoletnich.

 

Accessibility