„Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie”


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Obraz1.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Obraz2.pngObrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie Obraz3.jpg

Miasto Zambrów uzyskało dofinansowanie na przedsięwzięcie realizowane pod nazwą „Zrównoważony rozwój to proste wyzwanie” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku. Umowę dotacji podpisano 21 sierpnia 2023 r.

Dofinansowanie WFOŚiGW w Białymstoku wynosi 90 %, tj. 89 998,20 zł. Przewidywana wartość całego  przedsięwzięcia  99 998 zł. Pozostałe 10 %, czyli 10 000 zł, dołoży miasto w ramach wkładu własnego.  Termin realizacji do 30 czerwca  2024 r.

W ramach projektu zaplanowano szereg zadań dotyczących edukacji ekologicznej mieszkańców miasta:

  • Wydarzenia edukacyjne:

– Spektakle teatralne o tematyce ekologicznej,

– Wyjazdy do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze  i  odwiedzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów dla dzieci i dorosłych;

  • Warsztaty

-Cykl zajęć dydaktycznych w miejskich placówkach oświatowych oraz prelekcji dla dorosłych: Stowarzyszenie „Szansa”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora i Zarządcy nieruchomości,

  • Wydawnictwa

– Materiały informacyjne dotyczące ochrony zasobów środowiska naturalnego: torby, gadżety, ulotki i plakaty.

  • Infrastruktura terenowa służąca edukacji ekologicznej

– Założenie łąki kwietnej na terenach zielonych w mieście,

  • Promocja zaplanowanych działań na portalach internetowych w celu rozpowszechniania świadomości ekologicznej wśród mieszkańców.

Cykl prelekcji i szkoleń dla dzieci oraz spektakle ekologiczne zaplanowano w terminie do końca lutego 2024 r. Wyjazdy do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Czerwonym Borze i Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych  zaplanowano dla dzieci: 3 grupy, po 30 osób, w miesiącach marzec- kwiecień 2024 r.; dla dorosłych 1 grupa 50 osób, w kwietniu 2024 r. Łąka kwietna zostanie założona na przełomie marca i kwietnia, tak aby w czerwcu można było ją podziwiać w pełnej krasie.  

Miasto Zambrów uzyska zaplanowany efekt ekologiczny w terminie do 30 czerwca 2024 r. Docelowo projekt obejmie 17 400 osób. O postępach w realizacji powyższych zadań będziemy informować w kolejnych artykułach.

Wioleta Klimowicz

Wydział Gospodarki Komunalnej Urząd Miasta Zambrów

Accessibility