Drukuj

CZYSTE POWIETRZE DLA WARMII, MAZUR I PODLASIA!

Caritas Diecezji Ełckiej realizuje przedsięwzięcie „Czas na czyste powietrze – program rozwoju świadomości ekologicznej mieszkańców woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego”, dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, którzy jeszcze nie wymienili źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Na szkolenia zapraszamy ludzi zaangażowanych, liderów w swoich środowiskach lokalnych, zależy nam aby rozpropagowali informacje na temat Programu  „Czyste Powietrze” wśród swego najbliższego otoczenia i przedstawili możliwości wymiany źródła ciepła bądź wykonania termomodernizacji w swoich środowiskach.

Termin realizacji projektu: kwiecień 2022 – czerwiec 2023

Nabory dla uczestników, szkolenia, piknik: wrzesień 2022 – kwiecień 2023,

Nabory do programu, czekamy na uczestników. Informacje i zapisy: tel. 500031222,

email: caritasorzysz@interia.pl

 1. „SPRAWIEDLIWI DLA POWIETRZA” – WARSZTATY DLA WŁAŚCICIELI GOSPODARSTW DOMOWYCH

Program skierowany do właścicieli gospodarstw domowych. Nabór do programu jest otwarty i całkowicie bezpłatny dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

              Terminy szkoleń:

              10.09 – 12.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              07.10 – 09.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              15.10 – 17.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

              03.04 – 05.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

 • „RZECZNICY CZYSTEGO POWIETRZA” – PROGRAM DLA PARAFIALNYCH ZESPOŁÓW CARITAS

Program skierowany do członków Parafialnych Zespołów Caritas z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 4 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 28 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

               Terminy szkoleń:

               05.09 – 08.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

               14.09 – 17.09.2022r. – 2 grupy – 50 osób

               07.04 – 09.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

               11.04. – 14.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

 • „PROMOTORZY ZMIAN” – SZKOLENIE DLA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH, SAMORZĄDOWCÓW, LIDERÓW LOKALNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

Program skierowany do pracowników socjalnych, samorządowych i członków organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Udział w programie polega na 3 dniowym pobycie w Ośrodku Wypoczynkowym Dom Świętej Rodziny w Orzyszu. Jest to pobyt bezpłatny, z pełnym całodziennym wyżywieniem i noclegiem oraz 20 godzinnym programem edukacyjnym. Zapewniamy bezpłatny transport z Ełku.

                 Terminy szkoleń:

                 03.10. – 05.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

                 11.10. – 13.10.2022r. – 2 grupy – 50 osób

                 02.01. – 04.01.2023r. – 2 grupy – 50 osób

                 11.04. – 14.04.2023r. – 2 grupy – 50 osób

Program projektu wychodzi naprzeciw potrzebom współczesnych problemów ekologicznych jakim jest konieczność poprawy czystości powietrza, a to zależy od indywidualnych postaw każdego człowieka. Zależy nam na poinformowaniu jak największej liczby osób, którzy dowiedzą się o możliwości uzyskania dofinansowania i skorzystają ekonomicznie i ekologicznie.

Coraz bardziej wymagające przepisy prawa, w tym przyjmowane w województwach tzw. uchwały antysmogowe oraz programy ochrony powietrza, a także rosnące koszty energii cieplnej i elektrycznej to realne wyzwania dla każdego gospodarstwa domowego. Aby obniżyć koszty ogrzewania, nie wystarczy zamontować nowoczesne źródła ciepła, ale trzeba również ocieplić budynek, dzięki czemu domy będą bardziej efektywne energetycznie.

Pomagamy w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA

24 września 2022r., w godz. 12-18.00, w Ełku na Placu Jana Pawła II odbędzie się ogólnodostępny otwarty piknik z bogatym programem edukacyjnym. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej na temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia, produktywności, gospodarki i środowiska, a także wykazanie ścisłego związku między jakością powietrza a osobistymi decyzjami podejmowanymi przez ludzi.

Koszt projektu: 1.313.150,00 zł

Dofinansowanie NFOŚiGW: 1.182.550,00 zł

Więcej informacji na stronie www.czasnaczystepowietrze.com.pl FB Czas na Czyste Powietrze │ Facebook

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility