Dyskusja publiczna realizowana w trybie on-line (drogą elektroniczną), przeprowadzana jest na podstawie zapisów art. 8c i 8d ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2020 poz. 293 z późniejszymi zmianami), w związku z § 12 pkt 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz.U. Nr 164, poz. 1587).

W ramach zmian wprowadzonych w Tarczy 4 ustawodawca m.in. dopuścił możliwość organizacji dyskusji publicznych za pomocą środków porozumiewania się na odległość, w sposób umożliwiający zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przy jednoczesnej transmisji obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego.

W związku z powyższym, od początku grudnia 2020 r. Urząd Miasta Zambrów zmienia zasady organizacji wyłożeń projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu oraz prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów planów miejscowych tj.:

 1. Dyskusje publiczne organizowane będą za pośrednictwem platformy Click Meeting dostępnej dla uczestników bez opłat i bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania, clickmeeting.com
 2. Warunkiem uczestnictwa w dyskusji jest zgłoszenie swojego udziału w terminie wskazanym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu. Zgłoszenia można dokonać poprzez e-mail, telefonicznie lub pisemnie.
 3. W zgłoszeniu należy podać adres e-mail, na który zostanie wysłane imienne zaproszenie dla uczestnika.
 4. Aby wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, należy wykorzystać link z wiadomości mail otrzymanej po rejestracji.
 5. Uczestnik zobowiązuje się wejść do wirtualnego pokoju, w którym odbywać się będzie dyskusja, zapewniając następujące minimalne warunki techniczne:
  1. użyć najnowszej wersji przeglądarki Google Chrome, Firefox lub Safari na komputerze lub urządzeniu mobilnym. UWAGA! Na innych przeglądarkach tj. Edge, Opera, Internet Explorer lub nieaktualnych wersjach wszystkich przeglądarek, mogą wystąpić utrudnienia i Organizator nie ponosi za to odpowiedzialności.
  2. zapewnić dostęp do Internetu o prędkości pobierania min. 512 kbps.
 6. Uczestnik akceptuje, iż w przypadku korzystania z dedykowanej aplikacji Click Meeting dostępnej dla urządzeń mobilnych w Google Play lub Apple Store, będzie miał możliwość wyłącznie zadawania pytań w formie pisemnej używając okna czatu, lecz nie będzie miał możliwości wypowiedzieć się w trybie audio/video.
 7. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos:
  1. pisemnie, poprzez wysłanie pytania publicznie widocznego w oknie czatu;
  2. zgłosić chęć zabrania głosu w trybie audio/video poprzez wysłanie prośby o udzielenie głosu publicznie widocznej w oknie czatu i poczekać na udzielenie głosu przez osobę prowadzącą;
  3. zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać pisemnie na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, 18-300 Zambrów lub na adres e-mail: um@zambrow.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w wyznaczonym terminie.
 1. W trakcie dyskusji, Uczestnik może zabrać głos w formie pisemnej (tekstowej lub zabranie głosu w formie audio/video.
 2. W przypadku braku możliwości udziału w dyskusji prowadzonej w trybie zdalnym, istnieje możliwość konsultacji w ramach wyłożenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do publicznego wglądu. Z projektem będzie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, w pokoju 208, w dni robocze (w wyznaczonych godzinach). Ze względu na pandemię COVID-19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica lub inny sposób), dezynfekcja rąk po wejściu na teren Urzędu oraz używanie rękawiczek ochronnych.

Dyskusja publiczna w trybie zdalnym będzie przebiegała w następującym porządku: każda dyskusja będzie się rozpoczynać informacją o zasadach jej prowadzenia, przekazanych przez osobę prowadzącą, w następnej kolejności odbywać się będzie prezentacja projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a na końcu będzie czas na zadawanie pytań w formie pisemnej (tekstowej) lub zabranie głosu w trybie audio/video w dyskusji.

Wnioski, opinie, czy uwagi do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego składać należy pisemnie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy, adresu zamieszkania, albo siedziby, oznaczenia nieruchomości, której wniosek / opinia / uwaga dotyczą. Można je składać drogą pocztową, mailową lub ewentualnie złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów.

Dane kontaktowe Urzędu Miasta Zambrów:

Urząd Miasta Zambrów
ul. Fabryczna 3
18-300 Zambrów

Tel.: (86) 271 22 10 wew. 20
Fax: (86) 271-21-17

e-mail: um@zambrow.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek: od 7:30 do 15:30

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

procedura sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz
o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3,
  18-300 Zambrów; tel. 86 271 48 31, mail: um@zambrow.pl;
 2. Kontakt z IOD możliwy jest pod adresem mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
 3. Dane osobowe zawarte we wniosku, zebrane podczas dyskusji publicznej w trybie zdalnym przetwarzane będą na podstawie art. 8c, 8d ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
  i zagospodarowaniu przestrzennym w celu sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i związaną z tym procedurą planistyczną.
 4. Zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt niniejsze materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania. W celu wykonania swoich praw należy skierować żądanie pod adres e-mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro;
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych
  z Miastem Zambrów – w tym firma ClickMeeting Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A4 – usługodawca platformy służącej dyskusji zdalnej;
Accessibility