Drukuj

„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 lutego 2022 r. Miasto Zambrów ogłasza nabór uzupełniający Grantobiorców do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Typ projektu 4. Projekty grantowe zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Zambrów.

W projekcie zakłada się wykonanie instalacji OZE o mocy do 5kWp.

Wysokość grantu stanowi nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Szczegóły realizacji projektu określa Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego, przyjęty Zarządzenia Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 lutego 2022 r.  Informacje dot. naboru można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów pok. 218,  tel. 86 271 22 10 w. 22.

Nabór Grantobiorców do Projektu prowadzony będzie w oparciu o Deklarację udziału w Projekcie, wraz z załącznikami do deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu):

 1. Oświadczenie dotyczące oddania do użytkowania i zamieszkania budynku nowobudowanego (jeśli dotyczy).
 2. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest (jeśli dotyczy).
 3. Upoważnienie do reprezentowania przez współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości (jeśli dotyczy).
 4. Oryginał pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
 5. Ksero faktury z udokumentowanym zużyciem rocznym za energię elektryczną w 2020 r.
 6. Załączniki wynikające z pkt. IV Kryteria wyboru (jeśli dotyczy).

Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu dostępna jest na stronie internetowej Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, sekretariat, pok. 225.

Termin i miejsce składania dokumentów do naboru:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów (II piętro, pok. 225) w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30, w terminie od 18.02.2022 r. do 25.02.2022 r. Deklaracje, które wpłyną po terminie trafią na listę rezerwową.

Lista instalacji fotowoltaicznych zakwalifikowanych do Projektu wraz z listą rezerwową zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zambrow.pl.

Regulamin – nabór uzupełniający

Deklaracja udziału – nabór uzupełniający – Plik PDF

Deklaracja udziału – nabór uzupełniający – plik Word

Umowa o powierzenie grantu – nabór uzupełniający – Plik PDF

Umowa o powierzenie grantu – nabór uzupełniający – Plik Word

Protokół odbioru – nabór uzupełniający – Plik PDF

Protokół odbioru – nabór uzupełniający – Plik Word

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility