„Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 lutego 2022 r. Miasto Zambrów ogłasza nabór uzupełniający Grantobiorców do Projektu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”, realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Typ projektu 4. Projekty grantowe zgodne z art. 35 i art. 36 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020), dotyczące inwestycji z zakresu budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej wykorzystujących energię słoneczną polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne Grantobiorców, tj. z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza.

Przedmiotem projektu jest dofinansowanie zakupu i montażu nowych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej na potrzeby własne w budynkach mieszkalnych, położonych na terenie Miasta Zambrów.

W projekcie zakłada się wykonanie instalacji OZE o mocy do 5kWp.

Wysokość grantu stanowi nie więcej niż 65% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia.

Szczegóły realizacji projektu określa Regulamin naboru i realizacji projektu grantowego, przyjęty Zarządzenia Nr 0050.17.2022 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 18 lutego 2022 r.  Informacje dot. naboru można uzyskać w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów pok. 218,  tel. 86 271 22 10 w. 22.

Nabór Grantobiorców do Projektu prowadzony będzie w oparciu o Deklarację udziału w Projekcie, wraz z załącznikami do deklaracji (załącznik nr 1 do Regulaminu):

  1. Oświadczenie dotyczące oddania do użytkowania i zamieszkania budynku nowobudowanego (jeśli dotyczy).
  2. Oświadczenie dotyczące wymiany pokrycia dachowego zawierającego azbest (jeśli dotyczy).
  3. Upoważnienie do reprezentowania przez współwłaścicieli/posiadaczy innego tytułu prawnego do nieruchomości (jeśli dotyczy).
  4. Oryginał pełnomocnictwa (jeśli dotyczy).
  5. Ksero faktury z udokumentowanym zużyciem rocznym za energię elektryczną w 2020 r.
  6. Załączniki wynikające z pkt. IV Kryteria wyboru (jeśli dotyczy).

Dokumentacja zgłoszeniowa do projektu dostępna jest na stronie internetowej Miasta Zambrów www.zambrow.pl oraz w siedzibie Urzędu Miasta Zambrów, sekretariat, pok. 225.

Termin i miejsce składania dokumentów do naboru:

Komplet dokumentów zgłoszeniowych należy składać w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów (II piętro, pok. 225) w godzinach pracy Urzędu: 7.30-15.30, w terminie od 18.02.2022 r. do 25.02.2022 r. Deklaracje, które wpłyną po terminie trafią na listę rezerwową.

Lista instalacji fotowoltaicznych zakwalifikowanych do Projektu wraz z listą rezerwową zostaną opublikowane na stronie internetowej www.zambrow.pl.

Regulamin – nabór uzupełniający

Deklaracja udziału – nabór uzupełniający – Plik PDF

Deklaracja udziału – nabór uzupełniający – plik Word

Umowa o powierzenie grantu – nabór uzupełniający – Plik PDF

Umowa o powierzenie grantu – nabór uzupełniający – Plik Word

Protokół odbioru – nabór uzupełniający – Plik PDF

Protokół odbioru – nabór uzupełniający – Plik Word

Accessibility