Wyniki oceny deklaracji udziału w projekcie „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów” – nabór uzupełniający

Informujemy o wynikach naboru uzupełniającego uczestników projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów”. Poniżej prezentujemy listę potencjalnych Grantobiorców oraz listę rezerwową.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie łączna moc zainstalowana wszystkich instalacji fotowoltaicznych wykonanych w ramach projektu nie może przekroczyć 280kWp. Dotychczas Grantodawca w ramach zawartych umów rozdysponował 221,72kWp (pozostało 58,28kWp). W naborze uzupełniającym, w terminie do 25.02.2022 r., wpłynęło łącznie 16 deklaracji udziału w projekcie o przydzielonej łącznej mocy 61,58kWp. Deklaracja, która uzyskała najmniejszą liczbę punktów oraz została złożona jako ostatnia, z uwagi na wyczerpanie łącznej mocy w ramach projektu, została umieszczona na liście rezerwowej.

Osoby z listy podstawowej będą zapraszane telefonicznie do podpisania umowy o powierzenie grantu. Planuje się rozpoczęcie procesu podpisywania umów w terminie od 07.03.2022 r.

Jednocześnie przypominamy, że rozpoczęcie realizacji projektu możliwe jest po podpisaniu umowy o powierzenie grantu między mieszkańcem a Miastem Zambrów. Wykonawcę należy wybrać w trybie rozeznania rynku, tj. należy pozyskać 3 oferty od Wykonawców.

Instalacja powinna spełniać minimalne parametry techniczne określone w Formularzu  weryfikacji technicznej minimalnych wymagań instalacji fotowoltaicznej.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt pod numerem telefonu: 86 271 22 10 wew. 22, a w sprawach technicznych należy kontaktować się z inspektorem nadzoru Panem Radosławem Ostrowskim tel. 537 267 237. Przyznana moc instalacji jest mocą maksymalną, nie dopuszcza się jej przekroczenia.

Lista podstawowa – nabór uzupełniający – Plik PDF

Lista rezerwowa – nabór uzupełniający – Plik PDF

Accessibility