Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się XIV Sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2020 – 2025;
 • uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2020 r. w tym:

a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta;

b) przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady;

c) przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;

d) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
o projekcie uchwały budżetowej;

e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

 • zmian w budżecie Miasta Zambrów w 2019 r.;
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów w roku szkolnym 2019/2020;
 • opłat za zajęcie pasa drogowego;
 • Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020;
 • pozbawienia kategorii drogi gminnej części ulicy Handlowej poprzez wyłączenie jej
  z użytkowania;
 • wniesienia do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego.
 1. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility