20 stycznia, 2023

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Zambrów o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku

Ogłoszenia Burmistrza Miasta Zambrów o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2023 roku Przedsięwzięcie realizowane przez […]
19 stycznia, 2023

XLII sesja Rady Miasta Zambrów 24 stycznia 2023 r.(wtorek)

XLII sesja Rady Miasta Zambrów 24 stycznia 2023 r.(wtorek) Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się […]
19 stycznia, 2023

K O M U N I K A T Burmistrza Miasta Zambrów

K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów Działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku […]
16 stycznia, 2023

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Komunikat dotyczący zezwoleń na sprzedaż alkoholu Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w detalu i gastronomii zobowiązani są w terminie do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie o wartości sprzedaży […]
28 grudnia, 2022

NOWY REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

NOWY REGULAMIN PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH >> REGULAMIN <<
27 grudnia, 2022

Nowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej od 2023r.

Nowy rozkład jazdy autobusów komunikacji miejskiej od 2023r. Od dnia 01.01.2023 roku będzie obowiązywał nowy rozkład jazdy autobusów w komunikacji miejskiej. Bardzo proszęo zapoznanie się z […]
27 grudnia, 2022

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2023

Harmonogram odbioru odpadów na rok 2023
22 grudnia, 2022

XLI sesja Rady Miasta Zambrów 28 grudnia 2022 roku (środa)

XLI sesja Rady Miasta Zambrów 28 grudnia 2022 roku (środa) Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 grudnia 2022 r. (środa) o godz. 1200 odbędzie […]
16 grudnia, 2022

Nowe lokale przeznaczone do sprzedaży i najmu

Nowe lokale przeznaczone do sprzedaży i najmu K O M U N I K A T Burmistrz Miasta Zambrów działając na podstawie art. 35 ust. 1 […]

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility