INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW
NA ŁAWNIKÓW

            Z dniem 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja  ławników sądów powszechnych. W związku z powyższym na podstawie art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) Rada Miasta Zambrów na kadencję 2020 – 2023 wybierze:

 • dla potrzeb Sądu Rejonowego w Zambrowie – 4 ławników (zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 29.05.2019 r.)

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub  mieszka  w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu  obywateli mających czynne prawo  wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Termin zgłaszania, przez uprawnione podmioty, kandydatów na ławników upływa

30 czerwca 2019 r.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia należy dołączyć następujące dokumenty:

 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
  o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
  a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2017r. 2217, z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzających  brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
 • dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji. Wyżej wymienione dokumenty  powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Karty zgłoszenia kandydatów można otrzymać w Urzędzie Miasta Zambrów pok. 222. Dostępne są też na stronie internetowej Urzędu Miasta www.zambrow.pl w zakładce Aktualności jako załącznik do niniejszej informacji oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność / Formularze.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane w godzinach pracy Urzędu Miasta Zambrów w Sekretariacie p. 225  i w Wydziale Organizacyjnym p. 222.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły po dniu 30 czerwca, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Informacje telefoniczne w przedmiotowej sprawie można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Miasta Zambrów pod numerem telefonu 86 271 22 10 w. 21.

 

 

      Burmistrz Miasta

 Kazimierz Dąbrowski

 

 Do pobrania:

Karta zgłoszenia – wzór

 

Accessibility