I N F O R M A C J A

Informuję, że w dniu 10 października 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczony został, w celu konsultacji, projekt Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać swoje uwagi i opinie do projektu Programu do dnia 30 października 2019 r. w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów lub drogą elektroniczną na adres um@zambrow.pl.

 

Do pobrania:

Program współpracy – projekt

Accessibility