Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Administrowanie obiektami sportowymi przy ul. Wyszyńskiego 8 w Zambrowie
w okresie 01.02.2019 – 31.01.2021

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 poz. 1986 z późn. zm.) informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu dokonano:

I. Wyboru najkorzystniejszej oferty nr 1:

 

Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”, ul. S. Wyszyńskiego 8, 18-300 Zambrów

 

Uzasadnienie wyboru oferty:  Oferta spełnia wszystkie postanowienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień publicznych w kryteriach cena i termin płatności faktury uzyskała najwyższą ilość punktów.

II. Nie wykluczono Wykonawcy.

III. Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy
pkt. kryterium:

cena waga  60%   +

termin płatności faktury 40%

 

1.

 

Zambrowski Klub Sportowy „Olimpia”

ul. Wyszyńskiego 8, 18-300 Zambrów

 

 

100,00 pkt.

 

IV. Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta na podst. art. 94 ust. 1 pkt. 2  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faxem lub drogą elektroniczną niniejszego zawiadomienia.

 

 

                                                                                                              BURMISTRZ MIASTA

                                                                                                               Kazimierz Dąbrowski

Accessibility