Postępowanie: „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zambrów wraz z jednostkami organizacyjnymi w latach 2020-2022”

  1. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 144.624,00 zł

 

  1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie (termin składania ofert: 28.11.2019 r. 10:15)

 

 

L.p.

 

Nazwa Wykonawcy i jego adres

 

Cena zamówienia

 

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji Warunki płatności
1. BALCIA INSURANCE SE Spółka europejska Oddział w Polsce

Al. Jerozolimskie 136

02-305 Warszawa

RESO Europa Service

Sp. z o.o.

ul. Innowacyjna

116-400 Suwałki

 

124 180,00 zł od 01.01.2020

do 31.12.2022

Nie dotyczy Zgodnie z postanowieniami SIWZ
2. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna  Insurance Group

ul. Noakowskiego 22

00-668 Warszawa

Oddział Białystok

ul. Warszawska 34

15-062 Białystok

169 475,00 zł od 01.01.2020

do 31.12.2022

Nie dotyczy Zgodnie z postanowieniami SIWZ

 

Komisja obecna wg listy obecności.

Sporządziła: Marzena Leoniak

 

BURMISTRZ MIASTA

/-/ KAZIMIERZ DĄBROWSKI

Accessibility