Drukuj

Ogłoszenie konkursu na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020

 • 1. Oferty mogą być składane przez podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) wykonują działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. );

2) zapewnią pełny zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu;

3) posiadają miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie Zambrowa;

4) posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie rehabilitacji leczniczej.

 • 2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
  w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej obejmującym:

1) lekarskie porady ambulatoryjne;

2) kinezyterapię;

3) fizykoterapię;

4) masaż;

5) krioterapię;

6) elektrolecznictwo;

7) leczenie polem elektromagnetycznym;

8) światłolecznictwo;

9) ciepłolecznictwo,

10) hydroterapia.

 • 3. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • 4. Termin realizacji programu ustala się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • 5. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych objętych niniejszym programem są mieszkańcy miasta Zambrów oraz skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza innej specjalności nadzorującego proces leczenia.
 • 6. 1. Warunki realizacji zadania:

1) świadczenia zdrowotne muszą być realizowane wyłącznie na terenie Miasta Zambrów;

2) wykonywane świadczenia winny być prowadzone przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 18.00.

 1. Do zadań oferenta będzie należało:

1) przeprowadzenie kwalifikacji do świadczeń w oparciu o skierowania od lekarza;

2) udzielanie porad lekarskich;

3) przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej (indywidualnie dobranej dla każdego uczestnika);

4) prowadzenie indywidualnych kartotek uczestników;

5) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych;

6) prawidłowe i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego.

 1. Oferent przez cały okres trwania programu będzie dysponował personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w ramach zadania.
 2. Oferent przez cały okres trwania programu będzie dysponował odpowiednim lokalem wyposażonym w sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
 • 7. 1. Do oferty zgodnej z Załącznikiem Nr 2 należy dołączyć:

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) oświadczenie o posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) oświadczenie o tym, że oferent jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

4) aktualną polisę ubezpieczeniową.

 1. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
 • 8. 1. Przy rozpatrywaniu ofert jedynym kryterium będzie cena.
 1. Cena oczekiwana za 1pkt wynosi:

1) za poradę lekarską wynosi 1,05 zł;

2) za pozostałe świadczenia wynosi 1,00 zł.

 1. Oferty, których cena będzie wyższa niż cena oczekiwana określona w ust. 2 zostaną odrzucone.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
 3. Komisja przedstawi Burmistrzowi swoją opinię dotyczącą najkorzystniejszej oferty.
 4. Burmistrz zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 9. 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie – z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem: „Dotyczy konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020” w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. 225 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Zambrów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.01.2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zambrów,
  ul. Fabryczna 3, pok. 214.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
  oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 4. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 5. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
 • 10. 1. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zambrow.pl).
 1. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 11. Na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5.
 • 12. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

Oświadczenie o posiadaniu kontraktu z NFZ

Oświadczenia o wpisie do rejestru

Projekt umowy

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility