Ogłoszenie konkursu na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020

 • 1. Oferty mogą być składane przez podmioty, które spełniają następujące warunki:

1) wykonują działalność leczniczą, o której mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r.
o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 ze zm. );

2) zapewnią pełny zakres świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem konkursu;

3) posiadają miejsce świadczenia usług rehabilitacyjnych na terenie Zambrowa;

4) posiadają kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia na ambulatoryjną opiekę specjalistyczną w zakresie rehabilitacji leczniczej.

 • 2. Przedmiotem konkursu jest udzielanie bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
  w zakresie lekarskiej ambulatoryjnej opieki rehabilitacyjnej oraz fizjoterapii ambulatoryjnej obejmującym:

1) lekarskie porady ambulatoryjne;

2) kinezyterapię;

3) fizykoterapię;

4) masaż;

5) krioterapię;

6) elektrolecznictwo;

7) leczenie polem elektromagnetycznym;

8) światłolecznictwo;

9) ciepłolecznictwo,

10) hydroterapia.

 • 3. Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację świadczeń zdrowotnych wynosi 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 • 4. Termin realizacji programu ustala się od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
 • 5. Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnych świadczeń rehabilitacyjnych objętych niniejszym programem są mieszkańcy miasta Zambrów oraz skierowanie na rehabilitację leczniczą od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza innej specjalności nadzorującego proces leczenia.
 • 6. 1. Warunki realizacji zadania:

1) świadczenia zdrowotne muszą być realizowane wyłącznie na terenie Miasta Zambrów;

2) wykonywane świadczenia winny być prowadzone przez pięć dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od 8.00 do 18.00.

 1. Do zadań oferenta będzie należało:

1) przeprowadzenie kwalifikacji do świadczeń w oparciu o skierowania od lekarza;

2) udzielanie porad lekarskich;

3) przeprowadzenie rehabilitacji leczniczej (indywidualnie dobranej dla każdego uczestnika);

4) prowadzenie indywidualnych kartotek uczestników;

5) oszczędne i celowe wydatkowanie przyznanych środków publicznych;

6) prawidłowe i terminowe sporządzenie rozliczenia finansowego i sprawozdania merytorycznego.

 1. Oferent przez cały okres trwania programu będzie dysponował personelem posiadającym kwalifikacje zawodowe do udzielania świadczeń w ramach zadania.
 2. Oferent przez cały okres trwania programu będzie dysponował odpowiednim lokalem wyposażonym w sprzęt medyczny, niezbędny do realizacji zadania, o którym mowa w § 2.
 • 7. 1. Do oferty zgodnej z Załącznikiem Nr 2 należy dołączyć:

1) oświadczenie oferenta o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

2) oświadczenie o posiadaniu kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia zgodne z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

3) oświadczenie o tym, że oferent jest wpisany do rejestru, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

4) aktualną polisę ubezpieczeniową.

 1. Dokumenty przedłożone jako kserokopie należy poświadczyć za zgodność z oryginałem.
 • 8. 1. Przy rozpatrywaniu ofert jedynym kryterium będzie cena.
 1. Cena oczekiwana za 1pkt wynosi:

1) za poradę lekarską wynosi 1,05 zł;

2) za pozostałe świadczenia wynosi 1,00 zł.

 1. Oferty, których cena będzie wyższa niż cena oczekiwana określona w ust. 2 zostaną odrzucone.
 2. Otwarcia ofert dokona Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Burmistrza.
 3. Komisja przedstawi Burmistrzowi swoją opinię dotyczącą najkorzystniejszej oferty.
 4. Burmistrz zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 • 9. 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie – z podanym adresem zwrotnym
  i dopiskiem: „Dotyczy konkursu ofert na wyłonienie realizatora Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2020” w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3 pok. 225 lub pocztą na adres Urzędu Miasta Zambrów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 stycznia 2020 r. do godz. 15.30.
 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.01.2019r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Zambrów,
  ul. Fabryczna 3, pok. 214.
 3. Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu
  oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny.
 4. Dopuszcza się możliwość wyboru kilku realizatorów zadania lub braku wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.
 5. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne pozostaną bez rozpatrzenia.
 • 10. 1. Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości przez zamieszczenie
  w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta (www.zambrow.pl).
 1. O podjętych decyzjach składający ofertę powiadamiani są pisemnie.
 2. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.
 • 11. Na realizację świadczeń zdrowotnych zostanie zawarta umowa, której wzór stanowi załącznik Nr 5.
 • 12. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia wiarygodności i prawidłowości danych zawartych w ofercie.

Formularz ofertowy

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia

Oświadczenie o posiadaniu kontraktu z NFZ

Oświadczenia o wpisie do rejestru

Projekt umowy

Accessibility