Konkurs na stanowisko dyrektora MG nr 1

Zarządzenie Nr 0050.62.2018
Burmistrza Miasta Zambrów

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie

Na podstawie art. 63 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

  1. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Zambrów, na tablicach ogłoszeń w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów, na stronie internetowej Urzędu Miasta Zambrów, na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Zambrów a także na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Białymstoku.

§ 2. W celu przeprowadzenia konkursu, zostanie powołana komisja konkursowa zgodnie z art. 63  ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016  r. Prawo oświatowe.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do ogłoszenia

Accessibility