Informuję, że w dniu 11 stycznia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczony został, w celu konsultacji, projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na rok 2021.

Organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać pisemnie swoje uwagi i opinie do projektu uchwały do dnia 25 stycznia 2021 r. w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów lub przesłać drogą elektroniczną na adres um@zambrow.pl.

Program w wersji do ściągnięcia znajduje się poniżej:

Accessibility