Miasto Zambrów od września przystąpi do realizacji projektu „Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”. Na projekt pozyskano dofinansowanie w wysokości 355 843,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX, Rozwój Lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego.

Wsparty projekt brał udział w naborze Lokalnej Grupy Działania „Brama na Podlasie”, w zakresie przedsięwzięcia 1.1.1 Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01 września 2021r. do 30 czerwca 2022 r.

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie: Miejskim Przedszkolu 1, Miejskim Przedszkolu 3, Miejskim Przedszkolu 4 Miejskim Przedszkolu 5 oraz w Miejskim Przedszkolu 6. W ramach projektu przewidziano realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki, przyrody oraz zajęć plastyczno-technicznych dla 250 dzieci (128K, 122M), po 50 dzieci w każdym przedszkolu. Zajęcia będą skierowane do dzieci w wieku 5-6l.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w poszczególnych przedszkolach w okresie od 1 do 14 września 2021 r.

Ponadto wszystkie placówki przedszkolne zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, m.in.: laptopy, tablica interaktywna z projektorem, dywany interaktywne.

Barbara Zawistowska
Zastępca Naczelnika
Wydziału Rozwoju Gospodarczego
Urząd Miasta Zambrów

Accessibility