Drukuj

Misja gospodarcza Polskiego Klastra Budowlanego do Szwajcarii! Czekamy na zgłoszenia!

W dniach 14-18.01.2020 r. w Bazylei odbędą się targi Swissbau. Planujemy misję gospodarczą Polskiego Klastra Budowlanego w ramach programu klastrowego Polska – Szwajcaria. Podczas misji odbędą się warsztaty dla polskich przedsiębiorców z branży budowlanej dotyczące rynku szwajcarskiego. Serdecznie zapraszamy do udziału!

Polski Klaster Budowlany wyjeżdża na misję gospodarczą polskich firm budowlanych do Szwajcarii. Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do udziału w misji. Targi Swissbau to jedyne w Szwajcarii, a zarazem jedne z największych w Europie, targi branży budowlanej. Są to targi dwuletnie, a najbliższa edycja odbędzie się właśnie w styczniu 2020 roku. W trakcie pięciu dni około 100 000 osób odwiedza w Bazylei stoiska niemalże 1100 wystawców, również z Polski. Wśród wystawców będzie również Polski Klaster Budowlany. Na stoisku klastrowym odbędą się spotkania biznesowe oraz będzie można spotkać przedstawicieli instytucji wspierających firmy na rynku szwajcarskim.

Misja w ramach programu klastrowego Polska – Szwajcaria będzie doskonałą okazją do zapoznania się z tamtejszym rynkiem oraz promocją polskich produktów budowlanych pod wspólnym logiem Best of Poland. Wspólnie z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą oraz Polską Agencją Inwestycji i Handlu zorganizujemy warsztaty dla polskich przedsiębiorców z branży budowlanej (tematy: specyfika rynku, pułapki, szanse i ryzyka; jak eksportować do Szwajcarii – aspekty prawno-celne; jak założyć firmę w Szwajcarii; współpraca z klientami; przykład sukcesu polskiej firmy na rynku szwajcarskim).

Targi trwają od 14 do 18 stycznia 2020 r. Towarzyszą im prezentacje oraz prelekcje, w których nie zabraknie możliwości nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych.

Oczywiście udział w misji objęty jest dofinansowaniem w ramach Programu Promocji Polskiego Budownictwa i Wykończenia Wnętrz. Oznacza to, że firmy, które zdecydują się na wyjazd, mogą otrzymać dofinansowanie obejmujące do 80 proc. kosztów związanych m.in. z:
– kosztem podróży,
– ubezpieczeniem,
– kosztem pobytu,
– organizacją kolacji biznesowych i spotkań z instytucjami oferującymi wsparcie eksperckie w zakresie
prawnym, finansowym, podatkowym oraz certyfikacyjnym.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w misji prosimy o przesyłanie zgłoszeń do Pana Adama Krajewskiego z biura Polskiego Klastra Budowlanego – a.krajewski@polskiestowarzyszenie.pl

Aby zrezygnować z subskrypcji klikni na link: http://www.budowlanyklaster.pl/subskrypcja/usun.html?id_wpisu=oKy-5ZjZ6aXSpanjlK3zwrWY1eLme77lmJ2pbQ

Wschodni Klaster Budowlany

biuro@polskiestowarzyszenie.pl

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility