Drukuj

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie

I.     Nazwa i adres jednostki
Żłobek Miejski w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa  6,   18-300 Zambrów
II.    Stanowisko:  dyrektor
termin podjęcia pracy na stanowisku  –   1 września  2018r.
III.    Wymagania niezbędne

1.    Kandydat posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw,  którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Kandydat posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy
z dziećmi.
3.    Kandydat musi dawać gwarancję rękojmi  należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
4.    Kandydat  nie może być pozbawiony ani  nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
5.    Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
6.    Kandydat nie może  być skazany  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  ani umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV.     Wymagania dodatkowe

1.    Znajomość ustaw:

1)  o opiece nad dziećmi do lat 3,
2)  o pracownikach samorządowych,
3)  o samorządzie gminnym.

2.    Samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem.

V.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.    Kierowanie i nadzorowanie pracy żłobka.
2.    Zarządzanie i administrowanie placówką.
3.    Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Żłobka,
4.    Współpraca z rodzicami.

VI.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1.    Wymiar czasu pracy – pełny etat.
2.    Zatrudnienie:  umowa o pracę.
3.    Duża samodzielność,  zaradność,  odpowiedzialność.

VII.    Wymagane dokumenty

1.    Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

1)       życiorys (CV),
2)       list motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu),
3)    oświadczenie kandydata, o tym, że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne, ani umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    oświadczenie kandydata, o tym, że nie jest pozbawiony,  ani  nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
5)    oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub;
6)    oświadczenie, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy kandydata,
7)      oświadczenie, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych,
8)    oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
9)       kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie załączony do ogłoszenia,
10)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje i staż pracy,

2.    Dokumenty wymienione  w pkt. 1 – 9  muszą być opatrzone  czytelnym podpisem  kandydata.
3.    Dokumenty wymienione w pkt.  10 muszą być przez kandydata  potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1.    Dokumenty, o których mowa w pkt. VII  należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3  lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225,  w terminie do   4 czerwca 2018r.  do godz. 15.30  w zamkniętej kopercie
z adnotacją   „Nabór na stanowisko – Dyrektor  Żłobka”.
2.    Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.


Do pobrania: kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility