Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Żłobka Miejskiego w Zambrowie

I.     Nazwa i adres jednostki
Żłobek Miejski w Zambrowie
ul. Obrońców Zambrowa  6,   18-300 Zambrów
II.    Stanowisko:  dyrektor
termin podjęcia pracy na stanowisku  –   1 września  2018r.
III.    Wymagania niezbędne

1.    Kandydat posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw,  którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.    Kandydat posiada wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy
z dziećmi.
3.    Kandydat musi dawać gwarancję rękojmi  należytego sprawowania opieki nad dziećmi.
4.    Kandydat  nie może być pozbawiony ani  nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona.
5.    Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony
na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
6.    Kandydat nie może  być skazany  prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  ani umyślne przestępstwo skarbowe.
7.    Kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

IV.     Wymagania dodatkowe

1.    Znajomość ustaw:

1)  o opiece nad dziećmi do lat 3,
2)  o pracownikach samorządowych,
3)  o samorządzie gminnym.

2.    Samodzielność w podejmowaniu decyzji, odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność kierowania zespołem.

V.    Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

1.    Kierowanie i nadzorowanie pracy żłobka.
2.    Zarządzanie i administrowanie placówką.
3.    Wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Żłobka,
4.    Współpraca z rodzicami.

VI.    Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1.    Wymiar czasu pracy – pełny etat.
2.    Zatrudnienie:  umowa o pracę.
3.    Duża samodzielność,  zaradność,  odpowiedzialność.

VII.    Wymagane dokumenty

1.    Należy złożyć niżej wymienione dokumenty:

1)       życiorys (CV),
2)       list motywacyjny (z kontaktowym numerem telefonu),
3)    oświadczenie kandydata, o tym, że  nie był skazany prawomocnym wyrokiem
za przestępstwo umyślne, ani umyślne przestępstwo skarbowe,
4)    oświadczenie kandydata, o tym, że nie jest pozbawiony,  ani  nigdy nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
5)    oświadczenie kandydata, że wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki
obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd lub;
6)    oświadczenie, że obowiązek alimentacyjny nie dotyczy kandydata,
7)      oświadczenie, że posiada pełna zdolność do czynności prawnych
i korzysta z pełni praw publicznych,
8)    oświadczenie, że kandydat  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679  z  dnia
27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016L.119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
9)       kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie załączony do ogłoszenia,
10)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,  kwalifikacje i staż pracy,

2.    Dokumenty wymienione  w pkt. 1 – 9  muszą być opatrzone  czytelnym podpisem  kandydata.
3.    Dokumenty wymienione w pkt.  10 muszą być przez kandydata  potwierdzone za zgodność
z oryginałem.

VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów:

1.    Dokumenty, o których mowa w pkt. VII  należy przesłać pocztą (listem poleconym) na adres Urząd Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3  lub składać w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225,  w terminie do   4 czerwca 2018r.  do godz. 15.30  w zamkniętej kopercie
z adnotacją   „Nabór na stanowisko – Dyrektor  Żłobka”.
2.    Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3.    Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.


Do pobrania: kwestonariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Accessibility