Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych

w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów w 2020 roku

I.Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570), ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251) oraz z warunkami i trybem finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów, które przyjęte zostały uchwałą Nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu przez Miasto Zambrów.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i przyznanie w 2019 r. dotacji z budżetu Miasta Zambrów klubom sportowym określonym w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495, 2251), na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się kluby sportowe, o których mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o sporcie.

II.Rodzaj zadania

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2020 w zakresie:

WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ MIASTO ZAMBRÓW

Przedmiot projektu:

 PRZEDSIĘWZIĘCIE REALIZOWANE PRZEZ KLUB SPORTOWY UCZESTNICZĄCY W CYKLU SYSTEMOWYCH ROZGRYWEK SPORTOWYCH POWYŻEJ IV LIGI, KTÓRE W SPOSÓB BEZPOŚREDNI PRZYCZYNI SIĘ DO ROZWOJU SPORTU NA OBSZARZE MIASTA ZAMBRÓW.

 

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

 1. Na realizację ww. zadania z zakresu wspierania sportu przez Miasto Zambrów w 2020 r. przeznacza się kwotę 145 000,00 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy złotych),
 2. Podaje się do wiadomości, iż na realizację zadania obejmującego rozwój sportu w 2019 r. wydano kwotę:

150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

IV.Termin i warunki składania ofert.

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert w zakresie wspierania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów-……….…………………….……….”

(przedmiot projektu)

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy Urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów). Termin składania ofert upływa 09.03.2020 r.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub
  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów http://um.zambrow.bip-gov.info.pl.
 1. Do oferty należy dołączyć licencję zawodnika lub inny dokument uprawniający do uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji
  w oczekiwanej wysokości (niezależnie od oczekiwanej kwoty).

V.Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ich składania .
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ocen Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikację osób, przy udziale których podmiot uprawiony ma realizować zadanie;
 • dokonuje oceny przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.
 1. Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają oferty:
 2. złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, niekompletne,
 3. dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego ofertę,
 4. złożone przez podmiot nieuprawniony,
 5. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt. na kartach oceny merytorycznej. Wyciągnięta średnia z poszczególnych kart stanowi końcową ocenę oferty.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI.Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 23.03.2020 r. do 31.12.2020 r.
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz
  z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego,
  o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

VII. Zasady udzielenia dotacji.

 1. Dotacja udzielana jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649) i może obejmować do 80 % ogółu kosztów projektu.
 2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 ma służyć realizacji celu publicznego, o którym mowa
  w uchwale nr 21/VI/11 Rady Miasta Zambrów z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków

i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Zambrów i może być przeznaczona na:

 1. realizację programów szkolenia sportowego;
 2. zakup sprzętu sportowego;
 3. pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
 4. pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
 5. sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej
 6. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 1. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

VIII. Uwagi.

 1. Klub przystępujący do naboru ma obowiązek złożyć oprócz wypełnionego formularza oferty
  o udzielenie dotacji wspierającej realizację projektu odpowiednie załączniki wymienione na stronie końcowej formularza oraz aktualny statut.
 2. Oferta oraz załączniki muszą być ponumerowane i spięte.

           Burmistrz Miasta

       mgr Kazimierz Dąbrowski

 

 Zambrów, dnia 13.02.2020 r.

Do pobrania:

umowa – druk

oferta – druk

sprawozdanie – druk

 

Accessibility