DRUKUJ STRONĘ

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych

z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2020 roku

 

I. Postanowienia ogólne.

 1. Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570) oraz postanowieniami zawartymi w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020, który przyjęty został uchwałą Nr 66/XIII/2019 Rady Miasta Zambrów z dnia  26 listopada 2019 r.
 2. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie w 2020 roku organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom określonym w ustawie, o której mowa w pkt 1, realizacji zadań publicznych gminy Miasto Zambrów w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 3 w/w ustawy spełniające następujące warunki:
 • w ramach działalności statutowej prowadzą działania objęte konkursem;
 • dysponują kadrą posiadającą kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania oraz odpowiednie zasoby rzeczowe;
 • przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami;
 1. Zlecenie zadania następuje w formie wsparcia zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.

II. Rodzaje zadań.

Konkurs obejmuje projekty przewidziane do realizacji w roku 2020 w zakresie następującego zadania:

”WSPIERANIE INICJATYW NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ POPRZEZ KULTURĘ, TURYSTYKĘ I REKREACJĘ”.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania .

 1. Na realizację zadania obejmującego działania na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu miasta Zambrowa w 2020 r. przeznacza się kwotę 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych),
 2. Podaje się do wiadomości, iż wysokość środków publicznych przyznanych na realizację zadań obejmujących działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2019 r. wynosiła – 20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

 

IV. Termin i warunki składania ofert.

 1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert z zakresu działań na rzecz osób niepełnosprawnych

…………………………………………………………………………………………………………………………”

/ rodzaj zadania /

w sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 225 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 lub pocztą (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Zambrów).

Termin składania ofert mija 12.03.2020 r.

 1. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Druki można pobierać w Urzędzie Miasta Zambrów, ul. Fabryczna 3, pok. 230 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oraz nazwiska i stanowiska osób upoważnionych do zawierania umów,
 • sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
 • aktualny statut (tj. zgodny ze stanem faktycznym i prawnym w dniu składania oferty).

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

V. Zasady, tryb i kryteria wyboru ofert.

 1. Złożone oferty rozpatrzone zostaną w terminie 7 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 2. Postępowanie konkursowe przeprowadzi Komisja Konkursowa, której skład oraz zasady pracy określa odrębne zarządzenie Burmistrza Miasta Zambrów.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert Komisja Konkursowa:
 • dokonuje oceny oferty pod względem merytorycznym, możliwości realizacji zadania przez podmiot uprawniony;
 • dokonuje oceny przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w realizacji do zakresu rzeczowego zadania;
 • uwzględnia zadeklarowaną przez podmiot uprawniony jakość działania i kwalifikacji osób, przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
 • uwzględnia zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
 • uwzględnia planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
 • uwzględnia analizę i ocenę realizacji zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;
 1. Odrzuceniu z przyczyn formalnych podlegają oferty:
 2. złożone po terminie, na niewłaściwym formularzu, niekompletne,
 3. dotyczące projektu, który nie jest objęty celami statutowymi klubu składającego ofertę,
 4. złożone przez podmiot nieuprawniony,
 5. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu.
 6. Członkowie Komisji Konkursowej dokonują oceny poszczególnych kryteriów w skali 0 – 10 pkt. na kartach oceny merytorycznej. Wyciągnięta średnia z poszczególnych kart stanowi końcową ocenę oferty.
 7. Ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert podejmuje Burmistrz w oparciu o opinię Komisji Konkursowej. O wyborze oferty oferenci zostaną powiadomieni pisemnie.
 8. Od podjętych decyzji nie przysługuje odwołanie.

VI. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie powinno być wykonane w okresie od 23.03.2020 r. do 31.12.2020 r .
 2. Zadanie powinno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.
 3. Zleceniobiorcy są zobowiązani do:
 • korekty kosztorysu projektu w przypadku udzielenia dotacji w wysokości innej niż wnioskowana.
 • wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.
 • sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym umową według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego, o którym mowa w pkt IV.2 niniejszego ogłoszenia.

VII. Zasady zlecania zadania i udzielania dotacji.

 1. Wsparcie zadania wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie następuje zgodnie z art. 16 ustawy wymienionej w pkt I.1 niniejszego ogłoszenia oraz innych stosownych przepisów.
 2. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa, niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferent może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 3. Burmistrz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie; podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych; zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

                                                                                                BURMISTRZ MIASTA

                                                                                               mgr Kazimierz Dąbrowski

 

Zambrów, 19 luty 2020 r.

Do pobrania:

Umowa

Oferta

Sprawozdanie

Accessibility