Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Klubu Seniora

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 5. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 6. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 8. nieposzlakowana opinia;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w zakresie animacji społecznej;
 2. znajomość metod pracy i aktywizacji osób starszych;
 3. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie m.in.: ustawy o pomocy społecznej, przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. dyspozycyjność;
 7. komunikatywność, cierpliwość, sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność oraz uczciwość;
 8. dobra organizacja pracy;
 9. umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole;
 10. dodatkowe kursy i kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na w/w stanowisku;
 11. doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów, w tym projektów unijnych;
 12. znajomość obsługi komputera.
 13. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

III. Zakres podstawowych zadań:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora;
 2. realizacja programu działalności Klubu Seniora, organizowanie form wsparcia dla seniorów, organizowanie pracy pracowników Klubu;
 3. prowadzenie zajęć z seniorami, zgodnie z harmonogramem pracy Klubu Seniora,
 4. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego;
 5. animowanie współpracy międzypokoleniowej;
 6. zaspokajanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczestników Klub Seniora;
 7. współorganizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych/ integracyjnych oraz spotkaniach okolicznościowych dla uczestników Klubu Seniora;
 8. reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami współpracującymi;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do seniorów;
 10. tworzenie planów pracy Klubu Seniora i ich realizacja;
 11. poszukiwanie form współpracy z instytucjami kultury itp.;
 12. prowadzenie dokumentacji z organizowanych spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, wycieczek, wyjazdów, itp.;
 13. przygotowywanie informacji i sprawozdań z działalności Klubu Seniora, rozliczeń finansowych;
 14. wnioskowanie o środki pozabudżetowe lub/i unijne na realizację działalności Klubu Seniora;
 15. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty;
 16. prowadzenie wszelkiej korespondencji Klubu Seniora;
 17. przyjmowanie formularzy i deklaracji od uczestników Klubu Seniora oraz prowadzenie list obecności, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności Klubu Seniora;
 18. rekrutowanie seniorów do Klubu Seniora;
 19. promocja działań Klubu Seniora;
 20. odpowiedzialność za powierzony majątek i realizacja wydatków  Klubu Seniora;
 21. rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie działania Klubu Seniora;
 22. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych;
 23. dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu Seniora;
 24. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MOPS w Zambrowie dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora.

IV. Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;
 2. planowany okres zatrudnienia: od 2 stycznia 2021r.
 3. miejsce wykonywania pracy: siedziba Klubu Seniora w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4, ale też praca w terenie i poza terenem Zambrowa – wycieczki, wyjazdy;
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy;
 5. praca z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Seniora;
 6. współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 11 grudnia 2020r.(piątek) do godz. 15.30, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu),
 2. Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na MOPS w Zambrowie ul. Fabryczna 3, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie”

 1. Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Zambrowie po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Dyrektor MOPS w Zambrowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie , ul. Fabryczna 3 pok.326 i dokonanie wyboru kandydata na Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.
 2. o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie;
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

        Janina Komorowska

Dyrektor MOPS w Zambrowie

Zambrów, 27.11.2020r.

Do pobrania:

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia – 4szt.(o zdol. do czynn.prawnych, o niekaralności, o posiadaniu obywat. polsk. , o braku przeciw. zdrow.)

Accessibility