Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie
ogłasza nabór na stanowisko
Kierownika Klubu Seniora

I. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie;
 2. posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe;
 4. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej;
 5. 3-letni staż pracy w pomocy społecznej;
 6. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;
 8. nieposzlakowana opinia;

II. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętności w zakresie animacji społecznej;
 2. znajomość metod pracy i aktywizacji osób starszych;
 3. podstawowa znajomość przepisów prawa w zakresie m.in.: ustawy o pomocy społecznej, przepisów o ochronie danych osobowych;
 4. umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących;
 5. wysoka kultura osobista;
 6. dyspozycyjność;
 7. komunikatywność, cierpliwość, sumienność, obowiązkowość, odpowiedzialność oraz uczciwość;
 8. dobra organizacja pracy;
 9. umiejętność kierowania zespołem i współdziałania w zespole;
 10. dodatkowe kursy i kwalifikacje, które mogłyby przyczynić się do podniesienia jakości pracy na w/w stanowisku;
 11. doświadczenie w pozyskiwaniu środków i rozliczaniu projektów, w tym projektów unijnych;
 12. znajomość obsługi komputera.
 13. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami starszymi.

III. Zakres podstawowych zadań:

 1. kierowanie bieżącą działalnością Klubu Seniora;
 2. realizacja programu działalności Klubu Seniora, organizowanie form wsparcia dla seniorów, organizowanie pracy pracowników Klubu;
 3. prowadzenie zajęć z seniorami, zgodnie z harmonogramem pracy Klubu Seniora,
 4. motywowanie seniorów do wspólnego spędzania czasu wolnego;
 5. animowanie współpracy międzypokoleniowej;
 6. zaspokajanie potrzeb edukacyjno-rozwojowych uczestników Klub Seniora;
 7. współorganizacja i udział w wydarzeniach kulturalnych/ integracyjnych oraz spotkaniach okolicznościowych dla uczestników Klubu Seniora;
 8. reprezentowanie Klubu Seniora na zewnątrz oraz nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z instytucjami współpracującymi;
 9. współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także z innymi instytucjami w realizacji zadań kierowanych do seniorów;
 10. tworzenie planów pracy Klubu Seniora i ich realizacja;
 11. poszukiwanie form współpracy z instytucjami kultury itp.;
 12. prowadzenie dokumentacji z organizowanych spotkań, warsztatów, prelekcji, wykładów, wycieczek, wyjazdów, itp.;
 13. przygotowywanie informacji i sprawozdań z działalności Klubu Seniora, rozliczeń finansowych;
 14. wnioskowanie o środki pozabudżetowe lub/i unijne na realizację działalności Klubu Seniora;
 15. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Seniora, opisywanie faktur obrazujących poniesione koszty;
 16. prowadzenie wszelkiej korespondencji Klubu Seniora;
 17. przyjmowanie formularzy i deklaracji od uczestników Klubu Seniora oraz prowadzenie list obecności, a także dokumentacji osób prowadzących zajęcia w ramach działalności Klubu Seniora;
 18. rekrutowanie seniorów do Klubu Seniora;
 19. promocja działań Klubu Seniora;
 20. odpowiedzialność za powierzony majątek i realizacja wydatków  Klubu Seniora;
 21. rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą wystąpić w trakcie działania Klubu Seniora;
 22. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w tym zapisów wynikających z Ustawy o ochronie danych osobowych;
 23. dbanie o prawidłowe funkcjonowanie Klubu Seniora;
 24. wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora MOPS w Zambrowie dotyczących funkcjonowania Klubu Seniora.

IV. Warunki pracy:

 1. rodzaj umowy: umowa o pracę w wymiarze 1 etatu;
 2. planowany okres zatrudnienia: od 2 stycznia 2021r.
 3. miejsce wykonywania pracy: siedziba Klubu Seniora w Zambrowie, ul. Łomżyńska 4, ale też praca w terenie i poza terenem Zambrowa – wycieczki, wyjazdy;
 4. praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy, nie istnieją bariery utrudniające wykonywanie pracy;
 5. praca z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi oraz praca administracyjno-biurowa w Klubie Seniora;
 6. współpraca z Dyrektorem oraz pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie

V. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MOPS w Zambrowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest wyższy niż 6%;

VI. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 5. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 7. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);
 8. własnoręcznie podpisana klauzula informacyjna w sprawie przetwarzania danych osobowych;
 9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
 10. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;
 11. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 12. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 13. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na ww. stanowisku.

VII. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Termin: do dnia 11 grudnia 2020r.(piątek) do godz. 15.30, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu),
 2. Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie, ul. Fabryczna 3.
 3. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie zaadresowanej na MOPS w Zambrowie ul. Fabryczna 3, z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie”

 1. Aplikacje, które wpłyną do MOPS w Zambrowie po terminie określonym wyżej nie będą rozpatrywane.
 2. Dyrektor MOPS w Zambrowie zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie lub jego unieważnienie w każdym czasie, bez podania przyczyny.

VIII. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:
Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,
Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie , ul. Fabryczna 3 pok.326 i dokonanie wyboru kandydata na Kierownika Klubu Seniora w Zambrowie.

IX. Informacje dodatkowe:

 1. osoby, które zakwalifikują się do rozmowy kwalifikacyjnej są zobowiązane do przedstawienia oryginału dokumentów dołączonych do aplikacji.
 2. o rozstrzygnięciu postępowania konkursowego aplikantów powiadamia się telefonicznie, elektronicznie lub drogą pocztową;
 3. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie;
 4. dokumenty aplikacyjne osób, które nie zostały zatrudnione, będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników naboru, a następnie zostaną trwale zniszczone.

        Janina Komorowska

Dyrektor MOPS w Zambrowie

Zambrów, 27.11.2020r.

Do pobrania:

Kwestionariusz kandydata

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Oświadczenia – 4szt.(o zdol. do czynn.prawnych, o niekaralności, o posiadaniu obywat. polsk. , o braku przeciw. zdrow.)

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility