Zambrów,  05.12.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Zambrów

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300 Zambrów

 1. Stanowisko: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

– zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 • Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy   minimum 3 lata lub prowadzenie przez co najmniej
  3 lata działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym  z zakresem zadań wykonywanych na oferowanym stanowisku, określonych w pkt. V.1.
 • kandydat nie może być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych
 • kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, architektura, instalacje elektryczne, sanitarne, melioracyjne, telekomunikacyjne,
 • staż pracy w administracji samorządowej lub wykształcenie o kierunku administracja,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo Zamówień Publicznych, o drogach publicznych,  o samorządzie gminnym,    kodeks  postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 2. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego określonych w Regulaminie Organizacyjnym, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich,
 • udzielanie zamówień publicznych z zakresu pracy wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg miejskich wraz
  z drogową infrastrukturą techniczną,
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, w tym środków z Unii Europejskiej, programów rządowych i wojewódzkich,
 • realizacja prowadzonych projektów i ich rozliczanie.
 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.
 2. Zapewnienie zgodnej z prawem, kompetentnej i sprawnej obsługi klientów urzędu.
 3. Współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta w celu właściwego wykonywania zadań
 4. Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżących informacji z zakresu działania Wydziału.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • kierowanie zespołem, zarządzanie pracą wydziału, podejmowanie decyzji,
 • praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym.

 

VII.   Wymagane dokumenty.

 1. Należy złożyć:
 • życiorys (CV) wraz z kontaktowym numerem telefonu *),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z   Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679    z    dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego
  dyrektywy  95/46/WE  ( 4.5.2016L.119  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym
  Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 1. Dokumenty wymienione w pkt 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem  kandydata.
 2.   Dokumenty wymienione w pkt  6 muszą być przez kandydata  potwierdzone za zgodność
  z oryginałem.

 

VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy przesłać pocztą (listem poleconym)
  na adres:  Urząd  Miasta  Zambrów,  ul. Fabryczna  3,  18-300   Zambrów    lub   składać   w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225  w terminie  do 17 grudnia  2018r.  do godz.  15.30  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko kierownicze”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

  

……………………………………………………………………….

 

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

 Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

 

Accessibility