Drukuj

Zambrów,  05.12.2018 r.

 

Burmistrz Miasta Zambrów

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miasta Zambrów

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta Zambrów,   ul. Fabryczna 3,   18-300 Zambrów

 1. Stanowisko: Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego

– zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

 • Wymagania niezbędne wobec kandydata:
 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie zawodowe w pracy   minimum 3 lata lub prowadzenie przez co najmniej
  3 lata działalności gospodarczej, o charakterze zgodnym  z zakresem zadań wykonywanych na oferowanym stanowisku, określonych w pkt. V.1.
 • kandydat nie może być skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat musi posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  z pełni praw publicznych
 • kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 • wykształcenie wyższe o kierunku: budownictwo, architektura, instalacje elektryczne, sanitarne, melioracyjne, telekomunikacyjne,
 • staż pracy w administracji samorządowej lub wykształcenie o kierunku administracja,
 • znajomość ustaw: Prawo budowlane,  Prawo Zamówień Publicznych, o drogach publicznych,  o samorządzie gminnym,    kodeks  postępowania administracyjnego,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym.

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
 2. Zapewnienie prawidłowego i terminowego wykonywania zadań Wydziału Rozwoju Gospodarczego określonych w Regulaminie Organizacyjnym, w tym:
 • prowadzenie spraw związanych  z planowaniem, przygotowaniem i realizacją inwestycji miejskich,
 • udzielanie zamówień publicznych z zakresu pracy wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem siecią dróg miejskich wraz
  z drogową infrastrukturą techniczną,
 • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł wsparcia finansowego, w tym środków z Unii Europejskiej, programów rządowych i wojewódzkich,
 • realizacja prowadzonych projektów i ich rozliczanie.
 1. Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach udzielonego przez Burmistrza upoważnienia.
 2. Zapewnienie zgodnej z prawem, kompetentnej i sprawnej obsługi klientów urzędu.
 3. Współdziałanie z naczelnikami wydziałów i kierownikami jednostek organizacyjnych miasta w celu właściwego wykonywania zadań
 4. Sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz oraz bieżących informacji z zakresu działania Wydziału.

 

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • kierowanie zespołem, zarządzanie pracą wydziału, podejmowanie decyzji,
 • praca siedząca, praca przy monitorze ekranowym.

 

VII.   Wymagane dokumenty.

 1. Należy złożyć:
 • życiorys (CV) wraz z kontaktowym numerem telefonu *),
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta
  z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
  z   Rozporządzeniem  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)   2016/679    z    dnia  27 kwietnia 2016r.  w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i przepływu takich danych oraz uchylenia w sprawie swobodnego
  dyrektywy  95/46/WE  ( 4.5.2016L.119  Dziennik  Urzędowy  Unii  Europejskiej  PL ) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Zambrów,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (plik do pobrania załączony do ogłoszenia w wersji elektronicznej lub do otrzymania w Wydziale Organizacyjnym
  Urzędu Miasta Zambrów, pokój 222).
 1. Dokumenty wymienione w pkt 1–5 muszą być opatrzone czytelnym podpisem  kandydata.
 2.   Dokumenty wymienione w pkt  6 muszą być przez kandydata  potwierdzone za zgodność
  z oryginałem.

 

VIII.   Termin i miejsce składania dokumentów.

 1. Dokumenty, o których mowa w pkt. VII należy przesłać pocztą (listem poleconym)
  na adres:  Urząd  Miasta  Zambrów,  ul. Fabryczna  3,  18-300   Zambrów    lub   składać   w Sekretariacie Urzędu Miasta Zambrów,  pokój 225  w terminie  do 17 grudnia  2018r.  do godz.  15.30  w zamkniętej kopercie z adnotacją  „Nabór na stanowisko kierownicze”.
 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Miasta Zambrów.
 3. Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Urząd Miasta Zambrów powiadomi kandydatów o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

  

……………………………………………………………………….

 

 

*)  Udostępnienie nr telefonu nie jest wymagane, ale ułatwi kontakt z  kandydatem.

 Do pobrania:

Kwestionariusz osobowy

 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility