Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

1.   Ustalenie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3.   Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Złożenie ślubowania przez radnego.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zambrów;

b)   zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

c)   ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;

e)   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;

f)   aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2019 – 2034;

g)   zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Zambrów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zambrów;

h)   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2020/2021;

i)    przystąpienia Miasta Zambrów do Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe;

j)    wyboru delegatów reprezentujących Miasto Zambrów w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.

8.   Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility