Drukuj

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  22 września 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XX sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

1.   Ustalenie porządku obrad.

2.   Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.

3.   Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.

4.   Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Złożenie ślubowania przez radnego.

7.   Podjęcie uchwał w sprawie:

a)   powołania radnego do składu komisji Rady Miasta Zambrów;

b)   zmieniająca uchwałę o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;

c)   ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

d)  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki opłaty oraz stawki za pojemnik;

e)   określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych;

f)   aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz na lata 2019 – 2034;

g)   zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Zambrów przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Zambrów;

h)   określenia średniej ceny jednostki paliwa w Mieście Zambrów na rok szkolny 2020/2021;

i)    przystąpienia Miasta Zambrów do Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe;

j)    wyboru delegatów reprezentujących Miasto Zambrów w organach Stowarzyszenia pn. Łomżyńskie Forum Samorządowe.

8.   Wolne wnioski oraz sprawy różne. 

9.   Zamknięcie obrad.

  Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

  1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

  1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
  2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
  4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

  1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
  2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
  2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
  3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility