OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 22 stycznia 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej  Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się IV sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na lata 2019 – 2022;
 2. uchwalenia budżetu Miasta Zambrów na 2019 r. w tym:
  • przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta;
  • przedstawienie opinii poszczególnych komisji Rady;
  • przedstawienie opinii Komisji właściwej do spraw budżetu;
  • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o projekcie uchwały budżetowej;
  • dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;
 3. obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej;
 4. przyjęcia od Powiatu Zambrowskiego zadań w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej;
 5. zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2019 r.
 1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 2. Zamknięcie obrad.

 

 

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility