OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 19 lutego 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się V sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
 5. Interpelacje radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • określenia wysokości oraz warunków udzielenia bonifikaty od opłaty wnoszonej za dany rok za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów;
 • określenia zadań inwestycyjnych Gminy Miasto Zambrów przewidzianych do realizacji w czasie VIII kadencji organów gminy;
 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;
 • o zmianie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Miasto Zambrów;
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów na rok 2019;
 • Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;
 • zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów.
 1. Roczna analiza funkcjonowania Systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi za 2018 r.
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń osiągniętych w 2018 r. przez nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 3. Informacja dotycząca opłat planistycznych.
 4. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

  

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 
Transmisja obrad będzie dostępna na kanale youtube – https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Ponadto zapraszamy na stronę dedykowaną eSesji (będą tam dostępne m. in. imienne wyniki głosowań) – http://zambrow.esesja.pl/

Accessibility