OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 24 września 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

  1. Ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
  3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
  4. Odpowiedzi na interpelacje radnych.
  5. Interpelacje radnych.
  6. Podjęcie uchwał w sprawie:
   • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic : Białostockiej i Papieża Jana Pawła II;
   • zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
    w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów;
   • stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Zambrowie;
   • zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski
    w Zambrowie;
   • określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
   • powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników;
   • zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji
    o kandydatach na ławników;
   • wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości;
   • udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu;
   • zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
   • odwołania Skarbnika Miasta Zambrów;
   • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.
  1. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.
  2. Zamknięcie obrad.

   

  Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility