OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 22 października 2019 r. (wtorek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie miasta na 2019 r.;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
 • określenia stawek podatku od środków transportowych;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującej obszar położony na częściach działek nr nr 456, 457 przy ul. Białostockiej;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
 • wyboru ławników;
 • Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 r.
 • uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta Zambrów “Żubr”;
 • powołania Skarbnika Miasta Zambrów.
 1. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miasta Zambrów w 2019 r.
 2. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Miasta Zambrów w 2019 r.
 3. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 4. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

  

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility