OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu 26 listopada 2019 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta pokój nr 214 odbędzie się XIII Sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok;
 • przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych;
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych;
 • uchylenia uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i nieprzeznaczonych do składowania (“frakcja wysoko energetyczna”) do zadań własnych gminy;
 • aktualizacji “Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię elektryczną i gaz”.

 

 1. Informacja w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 2. Program pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 2019/2020.
 3. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zambrów na lata 2015 – 2018 z perspektywą do roku 2022.
 4. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

 

 

  

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility