OGŁOSZENIE

 Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  25 lutego 2020 r. (wtorek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XVI sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i M. Konopnickiej;
  • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia i nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Zambrowie;
  • o zmianie uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie;
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w zakresie Rehabilitacji Leczniczej w 2019 r.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 9. Informacja dotycząca opłat planistycznych.
 10. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

 

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Transmisja sesji na żywo dostępna będzie pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UC8JMgK66gfVjAczPo4t8eEg

Accessibility