Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 kwietnia 2020 r. (wtorek)
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się XVII sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  – ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  – szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  – o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy;
  – odstąpienia od sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej;
  – przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrowa w części obejmującej obszar położony w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi w 2019 r.
 8. Przyjęcie informacji z realizacji Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.
 9. Przyjęcie raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Zambrowie w 2019 r.
 10. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny w 2019 r.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Zambrów w 2019 r.
 12. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie w 2019 r.
 13. Ocena zasobów pomocy społecznej Miasta Zambrów za rok 2019.
 14. Przyjęcie sprawozdania z działalności Społecznej Rady Programowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za 2019 r.
 15. Przyjęcie sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie za rok 2019.
 16. Wolne wnioski oraz sprawy różne. 
 17. Zamknięcie obrad.

Accessibility