Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta nr 214 odbędzie się III sesja Rady Miasta Zambrów z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów;
  zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2018 rok;
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych;
 • o zmianie uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów;
 • wieloletniego programu osłonowego Miasta Zambrów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 – 2023;
 • Programu Wspierania Rodziny w Mieście Zambrów na lata 2019 – 2021;
 • Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019;
 • Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok;
 • zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miasta Zambrów;
 • ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów.

7. Zapytania i wolne wnioski oraz sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.

 Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility