Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 660/2 o powierzchni 0,1668 ha położonej w Zambrowie przy ul. Spacerowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000075/7.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000075/7 wolne są od wpisów.

Na część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu o powierzchni 0,0460 ha zawarta jest od dnia 01.09.2016 roku na czas nieoznaczony umowa dzierżawy. Dzierżawiona nieruchomość użytkowana jest rolniczo.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze osiedlowym, a w części  na terenie doliny rzecznej i obniżeń terenowych wyłączonych z zabudowy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm. ) upłynął w dniu 18 listopada 2019 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 900 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 243.278,00 zł ( słownie : dwieście czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt osiem złotych 00/100 ).

Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 25.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 641/4 o powierzchni 0,1913 ha położonej w Zambrowie przy ul. Spacerowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000159/0.

Prawu związanemu z własnością nieruchomości objętej księgą wieczystą LM1Z/00000159/0 przysługuje służebność drogi przez nieruchomość objętą księgą wieczystą LM1Z/00002714/3.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000159/0 wolne są od wpisów.

Na nieruchomość będącą przedmiotem przetargu zawarta jest od dnia 01.09.2015 roku na czas nieoznaczony umowa dzierżawy. Dzierżawiona nieruchomość użytkowana jest rolniczo.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze osiedlowym, a w części  na terenie doliny rzecznej i obniżeń terenowych wyłączonych z zabudowy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm. ) upłynął w dniu 18 listopada 2019 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 1100 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 279.011,00 zł ( słownie : dwieście siedemdziesiąt dziewięć tysięcy jedenaście złotych 00/100 ).

Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 30.000,00 zł ( słownie : trzydzieści tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Na sprzedaż  nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działką nr 662/5 o powierzchni 0,1258 ha położonej w Zambrowie w rejonie ulic Łomżyńskiej i Spacerowej. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00000080/5.

Dział III oraz IV księgi wieczystej LM1Z/00000080/5 wolne są od wpisów.

Na część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu o powierzchni 0,0461 ha zawarta jest od dnia 01.07.2016 roku na czas nieoznaczony umowa dzierżawy.

Na część nieruchomości będącej przedmiotem przetargu o powierzchni 0,0420 ha zawarta jest od dnia 01.07.2016 roku na czas nieoznaczony umowa dzierżawy.

Dzierżawione części nieruchomości użytkowane są rolniczo.

Na nieruchomości wzdłuż granicy z działką nr 665/2 do granicy z  działką nr 664/2 ( ul. Spacerowa ) na długości 92,4 m usytuowane jest ogrodzenie z siatki metalowej i przęseł metalowych na fundamencie betonowym oraz część murowanego budynku mieszkalnego stanowiące własność prywatną.

Zagrodzona część nieruchomości wraz z częścią budynku na szerokości od 1m do 3,3 m zajmuje powierzchnię 171 m2.

Dla nieruchomości będącej przedmiotem przetargu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i nie było wydawanej decyzji o warunkach zabudowy, zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o charakterze osiedlowym, a w części  na terenie doliny rzecznej i obniżeń terenowych wyłączonych z zabudowy.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późń. zm. ) upłynął w dniu 18 listopada 2019 roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 stycznia 2020 roku o godz. 1300 pokój nr 214 Urzędu Miasta Zambrów przy ulicy Fabrycznej 3.

Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 174.296,00 zł ( słownie : sto siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100 ).

Zaoferowana w przetargu cena przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 20.000,00 zł ( słownie : dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 ) na konto sum depozytowych Urzędu Miasta Zambrów Nr 86 8775 0009 0010 0101 0201 0002 Bank Spółdzielczy w Zambrowie najpóźniej do dnia 16 stycznia 2020 roku z zaznaczeniem tytułu wpłaty i podaniem numeru działki. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na podany wyżej rachunek bankowy.

Informacje wspólne dotyczące w/w  przetargów :

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wyżej określonej wysokości i osobiste stawiennictwo w czasie i miejscu przetargu oraz przedłożenie komisji przetargowej w dniu przetargu :

  • dowodu wpłaty wadium,
  • dowodu tożsamości, a w przypadku podmiotów gospodarczych aktualnego wypisu lub wydruku z właściwego dla danego podmiotu rejestru, zgody organów do działania w ich imieniu lub pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu,
  • oświadczenia współmałżonka o wyrażeniu zgody na udział w przetargu osoby fizycznej w przypadku istnienia wspólności majątkowej lub umowy rozdzielności majątkowej,
  • pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu oraz przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
  • zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie nieruchomości w przypadku, gdy oferent jest cudzoziemcem.

Wpłacone wadium podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu,
  • przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy notarialnej,
  • zwrotowi uczestnikom którzy przetargu nie wygrają.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi nabywca.

Niniejsze przetargi przeprowadzane są w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 1490 ).

Bliższych informacji można zasięgać w Urzędzie Miasta Zambrów ul. Fabryczna 3 pokój nr 211 lub telefonicznie (086) 271- 22-10 w. 32.

Accessibility