Program „Czyste Powietrze” w Mieście Zambrów

W Urzędzie Miasta Zambrów otwarty został punkt konsultacyjno – informacyjny Programu „Czyste Powietrze”. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie zapraszamy we wtorek oraz w piątek w godzinach od 7.30 do 15.30 do pokoju 32 (parter).

Celem programu Czyste Powietrze jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program oferuje dotacje na wymianę starego źródła ciepła oraz termomodernizację domu jednorodzinnego.

Zakres wsparcia:

Dofinansowanie przyznawane jest na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Wysokość dotacji jaką można uzyskać w programie jest uzależniona od wysokości dochodów oraz zakresu realizowanej inwestycji.

Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, które są:

 • właścicielami/ współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
 • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 2 grupy beneficjentów:

 • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta),
 • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

– 1 564 zł – w gospodarstwie wieloosobowym

– 2 189 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

Osoby fizyczne, które zamierzają skorzystać z podwyższonego poziomu dofinansowania, do dnia złożenia wniosku powinny uzyskać, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka ich gospodarstwa domowego.

Dodatkowo w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta uprawnionego do podwyższonego poziomu dofinansowania, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę  określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującego w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Warunki dofinansowania:

 1. W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.
 2. Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne, dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.
 3. Rozpoczęcie przedsięwzięcia nie może rozpocząć się wcześniej niż na 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła na paliwo stałe w takim budynku/ lokalu mieszkalnym.
 5. Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwałe wyłączone z użytku.
 6. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych.
 7. Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia dla których wnioskowana kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych (warunek nie dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).
 1. Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31 grudnia 2013r:

-został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego,

-zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwolenie na budowę –

nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę okienną i drzwiową.

Więcej informacji o Programie Czyste Powietrze uzyskać można na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku: https://portal.wfosigw.bialystok.pl/strona-glowna-programu oraz w punkcie konsultacyjno– informacyjnym obsługującym mieszkańców Miasta Zambrów, czynnym:

Wtorek   7.30 – 15.30

Piątek     7.30 – 15.30

Osobą do kontaktu w sprawach związanych z realizacją Programu „Czyste Powietrze” w Urzędzie Miasta Zambrów jest Pani Patrycja Łapińska. Informacje udzielane są w dniach otwarcia punktu osobiście oraz telefonicznie pod nr tel. 604-095-223.

W miesiącu sierpniu zostanie zorganizowane spotkanie dla mieszkańców Miasta Zambrów w celu przybliżenia zasad programu. Informacje na ten temat zostaną przekazane również do informacji publicznej.

 

Accessibility