XLII sesja Rady Miasta Zambrów 24 stycznia 2023 r.(wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 stycznia 2023 r. (wtorek) o godz. 1200 odbędzie się XLII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 r.;
  b) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów;
  c) przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów”;
  d) zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zambrów;
  e) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski w Zambrowie;
  f) zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu stosowanej do ustalenia wysokości zwrotu kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli;
  g) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Miasta Zambrów na rok 2023;
  h) przyjęcia programu osłonowego w zakresie udzielania pomocy w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023;
  i) zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta Zambrów na 2023 r.;
  j) przyjęcia Apelu do Rządu RP w przedmiocie wycofania z dalszego procedowania projektu „Ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej”.
 7. Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz pozostałych komisji Rady Miasta Zambrów z pracy w 2022 r.
 8. Informacja o wykonaniu planu finansowego rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2022.
 10. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 11. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility