XLVII sesja Rady Miasta Zambrów 27 czerwca 2023 r. (wtorek)


Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  27 czerwca 2023 r. (wtorek)
o godz. 1200 odbędzie się XLVII sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji.
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2023 rok;
  b) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów
  c) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drodze powiatowej Nr 2679 B w Zambrowie;
  d) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II
  e) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie ulic: Wiejska, Wądołkowska, Obrońców Zambrowa;
  f) określenia trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
  g) rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zambrowie.
 7. Przyjęcie sprawozdania z realizacji uchwał w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących
  w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów oraz uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 2018 – 2022.
 8. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Zambrów za 2022 r. w oparciu o informacje:
  a) Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie;
  b) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie;
  c) Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Zambrowie;
  d) Prokuratury Rejonowej w Zambrowie.
 9. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 10. Zamknięcie obrad.

 Burmistrz Miasta
Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

 

Accessibility