Burmistrz Miasta Zambrów ogłasza, że w dniu  24 maja 2022 r. (wtorek)
o godz. 1200 odbędzie się XXXVI sesja Rady Miasta Zambrów  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zambrów p. 214 z następującym porządkiem obrad:

 1. Ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu obrad poprzedniej sesji:
 3. Informacja Burmistrza w zakresie zarządzania Miastem.
 4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie raportu o stanie gminy Miasta Zambrów za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
  z wykonania budżetu Miasta Zambrów za 2021 r.
 8. Absolutorium.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
 10. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego obszar położony przy ulicy Targowej graniczący
  z ogródkami działkowymi;
 11. ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet radnych.
 12. Wolne wnioski oraz sprawy różne.
 13. Zamknięcie obrad.

Burmistrz Miasta

Kazimierz Dąbrowski

Obrady są jawne i każdy może w nich uczestniczyć.

Accessibility