WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

Pracownik wydziału:

mgr Justyna Kowalczyk – stypendia i zasiłki szkolne, dowożenie dzieci niepełnosprawnych – p. 207, tel. w. 37


Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

Przyznanie stypendium im. Papieża Jana Pawła II dla uczniów i studentów:

Przyznanie stypendium szkolnego:

Przyznanie zasiłku szkolnego (losowego):

Zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych: