Drukuj

Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Całkowita wartość inwestycji: 4 570 125,36 zł

Całkowita wartość projektu: 4 383 061,31 zł

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rewitalizacja, w kwocie: 3 286 417,47 zł, w tym:

Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 386 637,33 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 713 134,42 zł, na pokrycie części wkładu własnego, wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niewchodzących do projektu.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 21.12.2017 r. – 24.06.2021 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla Koszary. Założeniem nadrzędnym jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego o powierzchni 1,66 ha poprzez kompleksowe działania na rzecz mieszkańców.

Cel główny projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Koszar, poprzez zwiększenie efektywności i jakości infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia korzyści społeczno– gospodarczych. Cel ten osiągnięty będzie poprzez wykonanie zadań infrastrukturalnych wskazanych w projekcie, polegających na remoncie budynków gospodarczych, w tym budynku na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej, utworzeniu placów zabaw, zagospodarowaniu otoczenia oraz utworzeniu monitoringu na obszarze objętym projektem.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

 • utworzenie systemu monitoringu wizyjnego terenu „Koszar” w Zambrowie wraz z utworzeniem i wyposażeniem Centrum Monitoringu (m.in. uruchomienie Centrum Monitoringu, montaż 141 punktów kamerowych)
 • remont budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie (m.in. remont zespołu komórek lokatorskich, remont budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia wystawy historycznej, nowe zagospodarowanie oraz uporządkowanie terenu wokół budynków mieszkalnych).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, powstrzyma degradację obszaru znajdującego się w gorszym położeniu oraz przywróci i nada nowe funkcje – ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.

Aktualizacja z 07.09.2022 r. 

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) informujemy, o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących w związku z tym prawach:

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Zambrów jest:

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW

 1. Fabryczna 3

18-300 Zambrów

 1. W przypadku pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych w zakresie działania Urzędu Miasta Zambrów, a także w celu realizacji przysługujących Państwu uprawnień, prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych za pomocą adresu mail: inspektorochronydanych@kowalczyk.pro
 2. Państwa dane osobowe zbierane i przetwarzane są w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miasta Zambrów ustawowych zadań publicznych, określonych m.in. w Ustawie z dnia 8 marca 1991r. o samorządzie gminnych oraz innych prawnych regulacjach.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

– organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

– inne podmioty na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miasta Zambrów przetwarzające dane osobowe, których Administratorem jest Burmistrz Miasta Zambrów

 1. Państwa dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.
 2. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące uprawnienia:

-prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

– prawo do sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane osobowe są nieprawidłowe bądź niekompletne;

– w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia, przenoszenia oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody
w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa bądź zawarta między stronami umowa. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.
 2. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu
 3. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych, które Państwa dotyczą naruszają przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
Accessibility