Podniesienie jakości życia oraz bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz kształtowanie przestrzeni publicznej

Całkowita wartość inwestycji: 4 570 125,36 zł

Całkowita wartość projektu: 4 383 061,31 zł

Dofinansowanie projektu ze środków EFRR i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.5 Rewitalizacja, w kwocie: 3 286 417,47 zł, w tym:

Współfinansowanie krajowe z budżetu Państwa: 386 637,33 zł

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 713 134,42 zł, na pokrycie części wkładu własnego, wydatków niekwalifikowalnych oraz wydatków niewchodzących do projektu.

Okres realizacji projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 21.12.2017 r. – 24.06.2021 r.

Przedmiotem projektu jest rewitalizacja osiedla Koszary. Założeniem nadrzędnym jest wyprowadzenie ze stanu kryzysowego obszaru zdegradowanego o powierzchni 1,66 ha poprzez kompleksowe działania na rzecz mieszkańców.

Cel główny projektu: poprawa jakości życia mieszkańców Koszar, poprzez zwiększenie efektywności i jakości infrastruktury przyczyniającej się do osiągnięcia korzyści społeczno– gospodarczych. Cel ten osiągnięty będzie poprzez wykonanie zadań infrastrukturalnych wskazanych w projekcie, polegających na remoncie budynków gospodarczych, w tym budynku na potrzeby Regionalnej Izby Historycznej, utworzeniu placów zabaw, zagospodarowaniu otoczenia oraz utworzeniu monitoringu na obszarze objętym projektem.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • utworzenie systemu monitoringu wizyjnego terenu „Koszar” w Zambrowie wraz z utworzeniem i wyposażeniem Centrum Monitoringu (m.in. uruchomienie Centrum Monitoringu, montaż 141 punktów kamerowych)
  • remont budynków gospodarczych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 w Zambrowie (m.in. remont zespołu komórek lokatorskich, remont budynku gospodarczego oraz zmiana sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia wystawy historycznej, nowe zagospodarowanie oraz uporządkowanie terenu wokół budynków mieszkalnych).

Projekt przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, powstrzyma degradację obszaru znajdującego się w gorszym położeniu oraz przywróci i nada nowe funkcje – ważne z punktu widzenia lokalnego rozwoju.

Aktualizacja z 07.09.2022 r. 

Accessibility