„Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły”

Tytuł projektu: Kreatywny przedszkolak – operatywny dorosły

Nr projektu: RPPD.09.01.00-20-0586/20

Program:  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: IX Rozwój Lokalny

Działanie: 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Beneficjent: Miasto Zambrów

Wartość projektu: 388 963,02

Dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 355 843,02 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2021 – 30.06.2022

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności oferty w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy we wszystkich miejskich przedszkolach w Zambrowie: MP1, MP3, MP4, MP5, MP6 poprzez realizację zadań polegających na przeprowadzeniu zajęć z matematyki, przyrody oraz zajęć plastyczno-technicznych dla 250 dzieci (128K, 122M) w wieku 5-6l. W ramach projektu wszystkie placówki przedszkolne zostaną wyposażone w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK, m.in.: laptopy, tablica interaktywna z projektorem, dywany interaktywne.

Accessibility