Tytuł projektu: Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie.

Projekt Nr: WND-RPPD.05.04.01-20-0004/17

Nazwa programu: Regionalny  Program  Operacyjny  Województwa  Podlaskiego  na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.4 Strategie niskoemisyjne

Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF

Beneficjent: Gmina Miasto Zambrów

Wartość projektu zgodnie z umową o dofinansowanie: 3.534.459,97 zł

Kwota dofinansowania: 2.552.519,30 zł

Okres realizacji projektu: 29.08.2016 – 30.08.2019

Opis projektu: Celem strategicznym projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu oświetlenia ulicznego oraz indywidualnych systemów grzewczych w budynkach jednorodzinnych.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie zużycia energii na cele oświetlenia ulic i ogrzewania budynków mieszkalnych oraz poprawa czystości powietrza w Zambrowie.

Przedmiotem przedsięwzięcia są następujące kompleksowe działania inwestycyjne:

  • Modernizacja oświetlenia ulicznego
  • Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie
  • Zakup systemu pomiarów stężenia pyłu zawieszonego w powietrzu.

Accessibility