Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów

Tytuł projektu: Odnawialne źródła energii dla mieszkańców Miasta Zambrów

Projekt nr: WND-RPPD.05.01.00-20-0847/20

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa: V Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Beneficjent: Miasto Zambrów

Okres realizacji projektu: 03.01.2020 – 22.08.2022

Całkowita wartość projektu: 1 763 409,88 zł

Dofinansowanie UE: 1 131 479,05 zł

Opis projektu: Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na kompleksowym wykonaniu przez Grantobiorców instalacji fotowoltaicznych o mocy max. 5 kWp na budynkach mieszkalnych, w tym budynkach jednorodzinnych na potrzeby własne w Mieście Zambrów, z wyłączeniem budynków, w których prowadzona jest działalność gospodarcza, także działalność rolnicza. Inwestycja dotyczy budowy nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię słoneczną, polegających na instalacji ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych.

Na podstawie złożonych przez mieszkańców ankiet informacyjnych w celu zbadania potrzeb w zakresie instalacji wykorzystujących OZE, zaplanowano montaż 75 szt. instalacji. Ostatecznie w ramach projektu wykonano 66 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 267,495 kWp.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Zambrowie.

Planowane działania mają na celu m.in. poprawę czystości powietrza poprzez ograniczenie emisji pyłów i gazów w wyniku spalania węgla kamiennego, brunatnego, czy biomasy na potrzeby produkcji energii elektrycznej.

Aktualizacja: 03.03.2023 r.

Accessibility